ลบ แก้ไข

ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังก
ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวท้ั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ              
            โอกาสนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่จำกัดสาขาวิชา นักศึกษาจะฝึกงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (อาจรวมสุดสัปดาห์/วันหยุดนักขัตฤกษ์) ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ ทางศูนย์ประวัติศาสตร์ฯมีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและที่พักแบบแชร์ห้องพักให้กับนักศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการด้วย
           นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงานมาได้ที อีเมล์ info@hellfirepass.in.th
           หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 034-919605 ต่อ 601 โดยการฝึกงานในคร้ังนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน
 
Work Experience at Hellfire Pass Interpretive Centre
Applications are open for Thai university students to join our work experience programme at Hellfire Pass Interpretive Centre, Sai Yok, Kanchanaburi from July 2019 – December 2019.
Students from all fields of study are welcomed to apply. Successful applicants will be closely mentored by our team of staff in providing services to Thai and international visitors. This is a great opportunity for those who wish to develop their English skills. The placement will include a five-working day schedule from 08.30-16.00 (including weekends/public holidays), a monthly allowance as well as shared accommodation close to the Interpretive Centre. Please kindly note that only students who wish to conduct work experience programme as part of their university curriculum are eligible to apply.
Applications can be made via email info@hellfirepass.in.th . Please submit your resume as well as your requested placement duration. For enquiry, please contact: 034-919605 ext 601
 
 TOP RELATED


NEW STORIES