ลบ แก้ไข

ทุนป.โทระบาดวิทยาที่ANU

 
ทุนป.โทระบาดวิทยาที่ANU
Australian National Universityประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุน Master of Philosophy in Applied Epidemiology หรือปริญญาโทด้านระบาดวิทยาประยุกต์ มูลค่าปีละ 5 หมื่นเหรียญ โดยให้แก่ผู้สมัครท้องถิ่นและจากนานาชาติ
         ทุนนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ต้องการเรียนปริญญาโทแบบเต็มเวลาทางด้านApplied Epidemiologyที่ANUทุนมีมูลค่าปีละ$50,000และมีจำนวนที่ให้ทั้งสิ้น 11 ทุน ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 15 สิงหาคม 2019
          คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
-เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในโปรแกรมMaster of Philosophy in Applied Epidemiology ที่ Australian National University
-จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ได้รับการยอมรรับจากมหาวิทยาลัย
-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามคุณสมบัติสำหรับการรรับเข้าศึกษา
          ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาที่ANUmasters degree program และหลังจากได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES