ลบ แก้ไข

อิตาลีแจ้งให้ทุนแก่นักเรียนไทย

 
อิตาลีแจ้งให้ทุนแก่นักเร
สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย แจ้งข่าวให้ทุนประจำปี 2019-2020 แก่ผู้สมัครชาวไทย เป็นทุนในรูปเงินเดือน ๆ ละ Euro900 ในโปรแกรมการศึกษาใน 1  ปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2020 และหากเป็นโปรแกรม 2 ปี สามารถขยายเวลาทุนได้ ผู้สมัครที่พูดภาษาอิตาเลียนได้จะได้เปรียบ
           รัฐบาลอิตาลีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัครชาวไทยที่ต้องการเข้าร่วมหลักสูตรหลังปริญญาและหลักสูตรเดี่ยว รวมถึงดำเนินการวิจัยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอิตาลีและสถาบันการศึกษาระดับสูง โดยผู้สนใจสมัครได้ ภายในเดทไลน์ พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคมศกนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-มีความรู้ภาษาอิตาเลียนดี โดยมีวุฒิบัตร หรือใบรับรองความรู้โดยการทดสอบการสนทนากับตัวแทนของสถานทูตอิตาลี หรือ อาจารย์ชาวอิตาเลียนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในไทย
-มีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่่ผู้สมัครต้องการเรียนกำหนดไว้ 
-อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นครูสอนภาษาอิตาเลียน (สำหรับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนสำหรับครู) หรือยกเว้นตามที่ระบุไว้ในสถาบันการศึกษานั้นๆ
 
           ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และระยะเวลาการเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี โดยผ่านทางสถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ ก่อน 
           อ่านรายละเอียดข่าวทุนจากสถานทูตอิตาลีได้ ด้านล่างนี้..,
 
Scholarships granted by the Italian Government to Thai nationals
 
For the academic year 2019/2020, the Italian Government is offering scholarships to Thai candidates wishing to attend Post-graduate and Single courses, as well as conduct research activities, at any legally recognized Italian universities and high education institutions (https://studyinitaly.esteri.it) with particular reference but not limited to the following fields:
-  Language/literature                                         - Physics
-  Information technology .                                    - Sciences                                                                                   -  Civil and electronic engineering                         - Agricultural and food industry
-  Environment                                                     - Telecommunication
-  Energy                                                             - Micro and Nano technology
-  Conservation and technology of restoration       - Aero Space                                           
-  Arts                                                                - Music
                                   
The duration of the scholarships, which will be granted from 01 January 2020 to 31 October 2020, may vary according to the calendar of the courses, usually up to 9 months of attendance at the selected Institutions. Applications for the scholarship renewal are possible in case of completion of long-term courses.  The scholarship for the renewal will be granted from 01 November 2019 to 31 October 2020.
Beneficiaries will get a monthly allowance Euro 900, but have to make their own travel and lodging arrangements. They will be covered by health insurance at the charge of Italian Authorities. An officially appointed Italian-Thai Committee shall be established to evaluate the applications and make a selection of the beneficiaries.
 
Pre-requisites of candidates:
1. Good knowledge of the Italian language, with appropriate certification or certified through conversation with representative of the Embassy of Italy or Italian lecturer at local universities; 
2. Possession of title of study required by the selected university or institution;
3. Legal age not over 28 years (by 30 May 2019), except lecturers effectively working exclusively in teaching of the Italian language (for Italian language and culture course for teachers), or except otherwise required by selected institution.
The venue and the period of the course to be attended cannot be changed without the previous agreement of the Italian Ministry of the Foreign Affairs, through the Embassy of Italy in Bangkok.
 
The application form must be filled on line, no later than Thursday 30 May 2019 through
https://studyinitaly.esteri.it/registration (click here to access the registration form)
Information on the scholarships is available, also in English, on the website
www.esteri.it(Opportunita’/Opportunita’ di studio/Borse di Studio per stranieri e italiani residenti all’estero)
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html).
 
For any assistance, please contact: the Cultural Office of the Embassy of Italy (87 Wireless Road, All Seasons Place, CRC Tower 40th Fl., Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: 02 2504970, Fax: 02 2504985, e-mail: ufficioculturale.bangkok@esteri.it.)
 
 TOP RELATED


NEW STORIES