ลบ แก้ไข

ทุน100%ป.โทที่อินเดีย

 
ทุน100%ป.โทที่อินเดีย
Global Fellowship Programทุนใหม่สำหรับนักศึกษาจากทั่วโลก กำลังเปิดรับสมัครแล้ว เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ Chandigarh Universityประเทศอินเดีย เป็นหลักสูตร 2 ปี ทุนเต็มจำนวนค่าเรียน และช่วยเรื่องที่พักและค่าเดินทางในประเทศ เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2019
           โครงการ Global Fellowship Program (GFP) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความสำคัญกับผู้นำแห่งอนาคตด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และด้วยความเอาใจใส่ในการดำรงอยู่ที่หลากหลายของมวลมนุษย์โปรแกรมยังมุ่งสู่การเตรียมผู้นำจากทั่วโลกด้วยความตระหนักรู้ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโลกสมัยใหม่
            หลักสูตรระดับปริญญาโทสองปีนี้ มีที่อยู่อาศัยแบบเต็มรูปแบบให้กับผู้ศึกษาตลอดโปรแกรม และจะมีประกาศนียบัตรให้หลังจากจบหลักสูตรหนึ่งปีแล้วจากนั้นผู้ได้ทุนจะสามารถเรียนต่อ Master's in Liberal Arts หรือในสาขาอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวิชาเลือกที่เลือกในช่วงปีแรกที่มหาวิทยาลัยChandigarh หรือมหาวิทยาลัยพันธมิตรระดับนานาชาติ
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นนักศึกษาจากทั่วโลก
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ(ไม่จำกัดสาขา)
-อายุ 20 ปีขึ้นไป(นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2019)
-ประวัติการศึกษาที่แข็งแกร่ง
-ประวัติการมีส่วนร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร(หลักสูตรพิเศษ)
-ทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES