ลบ แก้ไข

ทุนป.โท-เอกที่HUSTในจีน

 
ทุนป.โท-เอกที่HUSTในจีน
Huazhong University of Science and Technologyมหาวิทยาลัยท็อป10 ของจีนตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเมืองแห่งการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็นMITแห่งประเทศจีน  กำลังให้ทุนเรียนฟรี ปริญญาโท-เอกมีเงินเดือน ที่พักและประกันสุขภาพ แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2019
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจง (Hzauhong University of Science and Technology) เป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลจีน แต่เดิมเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ต่อมาได้รวมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ทงจี้  ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 7,000 ไร่ แวดล้อมด้วยต้นไม้ ซึ่งพื้นที่สีเขียวนี้ปกคลุมมากกว่า 72% ทำให้ได้รับการขนานนามว่า มหาวิทยาลัยในป่า ทางมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
           ที่นี่เปิดสอนครบทุกสาขาวิชา องค์ประกอบสมบูรณ์ มีระบบการเรียนการสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับการค้นคว้าวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชากฎหมาย สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์ สาขาวิชาบริหาร รวม 11 สาขาวิชา
           มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในสังกัด คือ โรงพยาบาลทงจี้ ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้ในทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมในกับนักศึกษาแพทย์ และเป็นศูนย์พยาบาลหลักของมณฑลหูเป่ย
          ตอนนี้HUSTกำลังให้ทุนChinese Government Scholarship-Chinese University Program for Non-Chinese Students at HUST in China, 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ ระดับปริญญาโทและเอก ตามโปรแกรมต่าง ๆ ที่กำหนด ดังนี้ Part 1-Science, Technology & Engineering, Part 2 – Management & Economics, Part 3-Literature, Arts, Law, History, Education & Philosophy, Part 4-Medicine
         ทุนช่วยเหลือครอบคลุมด้านต่าง ๆ คือ
-Tuition waiver;
-Accommodation;
-Stipend;
-Medical insurance
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ
1.มีสัญชาตินอกเหนือจากจีน และมีสุขภาพดี
2.สมัครเรียนปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
3.สมัครเรียนปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท มีอายุต่ำกว่า 40 ปี
4.ทุนนี้ไม่รับผู้ที่มาเรียนในประเทศจีนอยู่ก่อนแล้ว
5.ต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES