ลบ แก้ไข

10-15ทุนวิจัยทุกสาขาในเยอรมนี

 
10-15ทุนวิจัยทุกสาขาในเย
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นานาชาติในทุกสาขาวิชา ในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 12 ตุลาคม 2018
             Volkswagen Foundation Freigeist Fellowships for International Researchers in Germany, 2018
ถือเป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณวุฒิโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดอิสระ ในการเดินทางมาทำการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกที่ได้รับมาไม่เกิน 5 ปี
            ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-ระยะเวลาของเงินทุนเริ่มแรกของโครงการคือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาการวิจัยและประสบการณ์ในการทำงาน โดยโครงการมีมูลค่ารวม 1,000,000 ยูโร
-เงินทุนเฉพาะบุคคลขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สมัคร(ระดับเงินเดือน TV-L 14 เทียบเท่ากับผู้นำกลุ่มวิจัยรุ่นใหม่)
- ตำแหน่งสำหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ (นักศึกษาปริญญาเอก, PostDocs)
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์)
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักวิจัยในระยะเริ่มแรกจากทุกเชื้อชาติ
-โครงการวิจัยที่เสนอต้องเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายที่ดำเนินการโดยโครงการ Freigeist
-ต้องได้รับปริญญาเอกไม่นานกว่า 5 ปี
-ทุนการศึกษาจะต้องดำเนินการอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยพิเศษในเยอรมนี
-ผู้ได้ทุนต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางวิชาการของตนและย้ายไปยังที่ใหม่ตามกำหนดการเริ่มต้นของทุน
-งานวิจัยที่เคยทำวิจัยเสร็จสิ้นในต่างประเทศต้องสามารถรวมเข้ากับโครงการวิจัยที่เสนอไว้ล่าสุด
-ผู้สมัครจากต่างชาติต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ตรงตามข้อกำหนด เพื่อที่จะสามารถศึกษาวิจัยต่อได้
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES