ลบ แก้ไข

ทุนการจัดการกีฬาที่เยอรมนี

 
ทุนการจัดการกีฬาที่เยอรม
มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช (The University Leipzig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสนอหลักสูตรอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 แก่บุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยในสาขา
การจัดการกีฬา (Sports Management) ระยะเวลา 4 เดือน(1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562)
            คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมอบรม
1) สำเร็จการศึกษาในสาขาการกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2) มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา และ
3) มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดี
            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.itk.uni-leipzig.de ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป - กลับประเทศเยอรมนี ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..
 
 TOP RELATED


NEW STORIES