ลบ แก้ไข

ทุนRotary Yoneyamaปี2019

 
ทุนRotary Yoneyamaปี2019
Rotary Yoneyama Scholarshipsทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดทั้งในแง่ความหลากหลายของโปรแกรมเรียนและจำนวนทุนที่ให้ ล่าสุดกำลังเปิดรับใบสมัครจากผู้สมัครต่างชาติสำหรับปี 2019 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา มูลค่าเป็นเงินเดือน ๆ ละ 100,000-140,000 เยน
         Rotary Memorial Yoneyamaเป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ให้ทุนแก่ผู้เรียนจากต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานโรตารีทั่วประเทศ โดยทุนให้ผู้สมัครต่างแดนมีโอกาสมาศึกษาหรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา ส่วนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ในการเรียนมีเงื่อนไขในการรับสมัครหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครวางเป้าหมายในการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยที่หน่วยงานโรตารีตั้งอยู่เขตใด อย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาเดินทางมายังญี่ปุ่นแล้ว ต้องพยายามสื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้ได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างมิตรภาพกับชาวโรตารีญี่ปุ่น  
        Rotary Yoneyama Scholarships for International Students in Japan, 2019 เป็นโปรแกรมทุนที่ให้ทุกระดับ ได้แก่ undergraduate, master และPhD degreeเพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยในญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสาขาวิชาที่เลือก
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระดับ แบ่งเป็นดังนี้
-Undergraduates                     100,000 yen per month
-Master’s students                  140,000 yen per month
-Doctoral students                  140,000 yen per month
*Research students are not eligible.
          ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 400,000 yen จ่ายเฉพาะในปีแรกหลังจากเดินทางถึงและเข้าปฐมนิเทศที่ประเทศญีปุ่น
        สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น หรือมีที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศญี่ปุ่น
-มีวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น หรือ บัณฑิตวิทยาลัย
-มีเป้าหมายในการศึกษาที่ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจและเคารพเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี ตลอดจนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
-ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ มีเงื่อนไขในการรับสมัครหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครวางเป้าหมายในการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยที่หน่วยงานโรตารีตั้งอยู่เขตใด
        เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 15 ธันวาคม 2018
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES