ลบ แก้ไข

สวิสให้ทุนประจำปี2019-20

 
สวิสให้ทุนประจำปี2019-20
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่ศิลปินและนักวิชาการต่างชาติที่กำหนดรวมทั้งไทย ในระดับ ปริญญาเอก,หลังปริญญาเอก ปริญญาโทด้านศิลปกรรมรวมทั้งโปรแกรมวิจัย เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันที่กำหนดในสวิตเซอร์แลนด์ เดทไลน์หลากหลาย ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม
           ในแต่ละปีสมาพันธรัฐสวิสมอบทุนGovernment Excellence Scholarships เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการทำวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างวิตเซอร์แลนด์และกว่า 180 ประเทศอื่น ๆ โดยผู้ได้รับทุนจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสหพันธรัฐ หรือ Federal Commission for Scholarships for Foreign Students(FCS)ผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโ  รปต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบในการสมัคร
         ทุนSwiss Government Scholarships for International Students, 2019-2020 เป็นทุนที่ครอบคลุมช่วงเวลาของการศึกษาวิจัยตลอดโปรแกรม โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี(Applicant’s date of birth after 31 December 1983)และผู้ที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เกิน 1 ปี นับแต่วันสมัครขอทุน ก็ไม่ได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น)เป็นอย่างดี
         ระยะเวลาของทุนในแต่ละประเภทคือ
PhD Scholarships: 3 years maximum
Postdoctoral scholarships: 12 months (renewable maximum 6 months)
Research scholarships: 12 months maximum (non renewable)
Fine Arts Scholarships: The duration of the Master program (according to the ECTS credits)
            ทุนPhDและทุนวิจัย จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ  1920 Swiss Francsบวกกับได้รับยกเว้นในการเสียค่าเรียนทั้งหมด ค่าประกันสุขภาพ ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าเดินทางในประเทศ ส่วน Postdoctoral scholarshipsจะได้เงินเดือน ๆ ละ 3500 Swiss Francsและได้รับยกเว้นค่าเรียน
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES