ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยUNESCO/Keizo Obuchi

 
ทุนวิจัยUNESCO/Keizo Obu
ด้วย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือแจ้งว่า องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561 
           ทุนอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust มีจำนวน 10 ทุน เน้นการให้ทุนวิจัยแก่สตรี ผู้สมัครจากประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา นักวิจัยชาวแอฟริกา และผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
โดยทุนวิจัยเน้นงานวิจัย 4 สาขา ดังนี้
- สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) 
- ปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ
คุณสมบัติของผู้รับสมัครทุนวิจัย
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี
 3. มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาช่วยเหลือประเทศของตนภายหลังได้รับทุนแล้ว
 4. สามารถดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของสถาบันที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับแล้ว
 5. มีความชำนาญในการอ่านและเขียนภาษาที่ใช้ระหว่างการทำวิจัยเป็นอย่างดี
             ผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (สมัครทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครได้ไม่เกินประเทศละ 2 คน ให้แก่องค์การยูเนสโกดำเนินการต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-launching-cycle-2018