ลบ แก้ไข

ทุนMBAเต็มจำนวนที่CKGSB

 
ทุนMBAเต็มจำนวนที่CKGSB
ทุนช่วยเหลือด้วยเมตตาจิตค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนโดยCheung Kong Graduate School of Business ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจจากต่างชาติ ในการเรียนโปรแกรมMBAโดยต้องเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร หรือหน่วยงานที่อุทิศเพื่อการกุศลหรือสาธารณะ เปิดรับสมัครถึง 31 สิงหาคมศกนี้
           ทุนนี้สนับสนุนโดยCKGSBและผู้สมัครจะได้รับการประเมินและตัดสินโดยคณะกรรมการประเมินซึ่งตั้งขึ้นโดยCKGSB MBA Program,CKGSB Alumni Council และ CKGSB Philanthropy Committeeทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคนทำงานสายการกุศลเพื่อผู้อื่นและมีส่วนสำคัญต่อเรื่องสวัสดิการสาธารณะ
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติ
-ผู้สมัครควรทำงานในองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization - NPO) ซึ่งรวมถึงองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่องานด้านการกุศล การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม หรือ สวัสดิการสาธารณะ
-ควรมีพันธะสัญญาที่จะอุทิศให้กับการกุศลหรือองค์กรเพื่อสวัสดิการสาธารณะเช่น NPO
-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดพื้นฐานของหลักสูตร CKGSB MBA Program
-ผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาในระดับที่มหาวิยาลัยกำหนด
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES