ลบ แก้ไข

ทุนปี2018-19ที่U. Of Adelaide

 

ทุนปี2018-19ที่U. Of Ade
University of Adelaide มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียให้ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก Adelaide Scholarships International (ASI) in Australia, 2018-2019ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 2 ปีและ 3 ปีตามลำดับ อีกทั้งมีเงินช่วยค่าครองชีพปีละ$26,288ขยายเดทไลน์ในการรับสมัครเป็น 31 สิงหาคม 2018

         มหาวิทยาลัยอะดิเลดเป็นสถาบันอุดศึกษาที่มุ่งสร้างและก่อให้เกิดวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยระบบความปลอดภัยในการทำงาน, การกำกับดูแลที่เหมาะสม, การฝึกอบรม, โครงสร้างการบริหารจัดการและกลยุทธ์การดำเนินงานต่าง ๆ
        ที่นี่คือ 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลียและมีชื่อเสียงในระดับสากลในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัย ทุนASIเป็นทุนวิจัยระดับปริญญาโทและเอก ไม่จำกัดสาขา เน้นผู้สมัครที่มีผลการศึกษาชั้นเยี่ยมยอด อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับ Australian First Class Honours degree
          ทุนAdelaide Scholarships International (ASI) Scholarships in Australia, 2018-2019ครอบคลุมค่าเรียนตลอด 2 ปีในระดับปริญญาโท และ 3 ปีในระดับปริญญาเอก(อาจสามารถต่อขยายเวลาทุนได้ในระดับป.เอก) นอกจากนี้ยังมีค่าครองชีพช่วยเหลือในแต่ละปี มูลค่า $26,288
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยเทียบเท่าระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย
-การพิจารณาให้ทุนจะดูที่ศักยภาพการวิจัย ส่วนความสำเร็จด้านหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา
-มีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำจากสถาบันภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-ต้องลงทะเบียนเรียนในสถานะนักศึกษาต่างชาติและต้องรักษาสถานะในช่วงตลอดโปรแกรมการศึกษาที่นี่
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES