ลบ แก้ไข

ทุนสาธารณรัฐเชคปี2019-2020

 
ทุนสาธารณรัฐเชคปี2019-20
รัฐบาลสาธารณรัฐเชค ให้ทุนประจำปีแก่นักศึกษาชาติกำลังพัฒนา ทั้งระดับ Bachelor/ Master/ Doctoral degree programโดยต้องเป็นผู้สมัครที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยทุนครอบคลุมตลอดหลักสูตรการศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 30 กันยายน 2018
        Czech Republic Government Scholarships for Developing Countries, 2019-2020ดำเนินการโดย Government of the Czech Republic. Sponsor: International Relations Department of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), Development Cooperation Department of the Ministry of Foreign Affairs (MFA).  
         ทุนนี้เปิดรับสมัครผู้ต้องการไปเรียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเชค ในสาขาต่าง ๆ คือ Economics, Agriculture, Informatics, Environment และ Energetics ในกรณีต้องการเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาเชค ต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเชคเพิ่มที่ทางมหาวิทยาลัยโดย Institute for Language and Preparatory Studies  (“ILPS”) of Charles Universityจัดให้เป็นระยะเวลา  1 ปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ส่วนระยะเวลาของแต่ละระดับของปริญญาตรี โท เอก ที่เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ คือ
-Bachelor’s study programmes (three- to four-year long);
-Master’s study programmes (comprehensive four- to six-year long programmes);
-Doctoral study programmes (three- to four-year long).
          ผู้ได้รับทุน จะได้รับเงินเดือน ที่พอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน และใช้ชีวิตในประเทศสาธารณรัฐเชค โดยระดับปริญญาตรีและโท ได้รับเดือนละ CZK 14,000ส่วนปริญญาเอกได้เดือนละ CZK 15,000
          ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายใน 30 กันยายน 2018
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES
Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS