ลบ แก้ไข

ทุนสาธารณรัฐเชคปี2019-2020

 
ทุนสาธารณรัฐเชคปี2019-20
รัฐบาลสาธารณรัฐเชค ให้ทุนประจำปีแก่นักศึกษาชาติกำลังพัฒนา ทั้งระดับ Bachelor/ Master/ Doctoral degree programโดยต้องเป็นผู้สมัครที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยทุนครอบคลุมตลอดหลักสูตรการศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 30 กันยายน 2018
        Czech Republic Government Scholarships for Developing Countries, 2019-2020ดำเนินการโดย Government of the Czech Republic. Sponsor: International Relations Department of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), Development Cooperation Department of the Ministry of Foreign Affairs (MFA).  
         ทุนนี้เปิดรับสมัครผู้ต้องการไปเรียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเชค ในสาขาต่าง ๆ คือ Economics, Agriculture, Informatics, Environment และ Energetics ในกรณีต้องการเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาเชค ต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเชคเพิ่มที่ทางมหาวิทยาลัยโดย Institute for Language and Preparatory Studies  (“ILPS”) of Charles Universityจัดให้เป็นระยะเวลา  1 ปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ส่วนระยะเวลาของแต่ละระดับของปริญญาตรี โท เอก ที่เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ คือ
-Bachelor’s study programmes (three- to four-year long);
-Master’s study programmes (comprehensive four- to six-year long programmes);
-Doctoral study programmes (three- to four-year long).
          ผู้ได้รับทุน จะได้รับเงินเดือน ที่พอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน และใช้ชีวิตในประเทศสาธารณรัฐเชค โดยระดับปริญญาตรีและโท ได้รับเดือนละ CZK 14,000ส่วนปริญญาเอกได้เดือนละ CZK 15,000
          ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายใน 30 กันยายน 2018
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES