ลบ แก้ไข

90 ทุนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

 
90 ทุนเรียนฟรีที่มหาวิทย
แต่ละปี มูลนิธิบิลล์ และ เมลินดา เกตส์ จะให้ทุนชื่อว่า“ทุนบิลล์ เกตส์” แก่นักศึกษานานาชาติ ที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร ไปศึกษาในสาขาต่าง ๆ ใน University of Cambridgeจำนวน 90 ทุน เป็นทุนที่มีเกียรติ และแข่งขันสูง โดยทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่แคมบริดจ์ทั้งหมด เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ก.ย.2013 
         Gates Cambridge Scholarships เป็นทุนนานาชาติที่ทรงเกียรติที่สุดทุนหนึ่งในโลก โดยโครงการให้ทุนนี้เริ่มมาตั้งแต่ค.ศ.2000 จากการบริจาคของมูลนิธิ บิลล์ และเมลินดา เกตส์ เป็นจำนวนเงิน 210 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นับเป็นเงินจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ที่บริจาคในครั้งเดียวแก่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และทุนนี้ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวน ถือเป็นทุนที่มีการสอบแข่งขันกันเข้มข้นมาก ผู้สมัครขอทุนต้องมีผลงานการศึกษาที่โดดเด่นเป็นพิเศษ และมาจากชาติที่อยู่นอกเหนือจากUKเท่านั้น
         ทุนนี้เป็น Full-time postgraduate degree  สามารถเลือกเรียนสาขาใดก็ได้ ที่มีการสอนที่ University of Cambridgeส่วนคุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้
-มาจากชาติที่อยู่นอก United Kingdom
-ต้องสมัครเรียน และพักประจำที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดย PhD (three year research-only degree); MSc or MLitt (two year research-only degree); or a one year postgraduate course (e.g. MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA etc.)
เกณฑ์ในการคัดเลือก
-มีความสามารถทางสติปัญญาที่โดดเด่น
-มีศักยภาพแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ
-มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่น
-ความสอดคล้องกันระหว่างคุณสมบัติของผู้สมัครกับแรงจูงใจในการศึกษา และกับโปรแกรมบัณฑิตศึกษาที่สมัครเรียน
        อนึ่ง เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่ 1 ก.ย.ถึง 3 ธ.ค.2013 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ URL ต่อไปนี้
http://www.gatescambridge.org/about/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES