ลบ แก้ไข

เชิญเสนอชื่อรับรางวัลUNESCO

 
เชิญเสนอชื่อรับรางวัลUNE
 ด้วย องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างขันติธรรม การไม่ใช้ความรุนแรง สิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรมด้านสันติภาพ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการสื่อสาร สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Madanjeet Singh ประจำปี 2561
           รางวัลดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งขันติธรรมของสหประชาชาติ และเป็นเกียรติแก่มหาตมา คานธี ในโอกาสครบรอบ 125 ปี การคัดเลือกและมอบรางวัลจะมีขึ้นทุก 2 ปี ผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 เหรียญสหรัฐ
          สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าว หากมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล/สถาบันเข้ารับการคัดเลือก ขอความกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ มายังกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการส่งใบสมัครไปยังยูเนสโกต่อไป
         รายละเอียดการสมัคร/ ใบสมัคร ดาวโหลดที่นี่   ใบสมัครและเอกสาร ส่งมาที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (รางวัล UNESCO-Madanjeet Singh)     
            สอบถามรายละเอียดที่ 0 2628 5646 ต่อ 114
 

somkiat tiantong ชม 864 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES