ลบ แก้ไข

ยูเนสโกเชิญสมัครYPPปี2018

 
ยูเนสโกเชิญสมัครYPPปี201
องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งการรับสมัคร Young Professionals Programme ประจำปี 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสเข้าร่วมทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี
          คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโก
2. อายุไม่เกิน 32 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือเกิดในปี พ.ศ. 2529)
3. สำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานของยูเนสโก 
เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย
การเงินและบัญชี เป็นต้น
4. มีทักษะเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส หรือทั้งสองภาษา
5. มีความเป็นเลิศและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายหลักขององค์การ
ยูเนสโก
          ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัคร ประวัติโดยย่อ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส) พร้อมเรียงความ (ภาษาไทย) หัวข้อ “บทบาทของเยาวชนในสหัสวรรษแห่งดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกซ์ไปยังthainatcom@yahoo.co.th  (ระบุหัวข้อ การสมัคร Young Professionals Programme) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป
 Application form  Download>>
YPP 2018 Template List Candidates Download>>
Call YPP 2018 Eng. Download>>
 
 

somkiat tiantong ชม 14 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES