ลบ แก้ไข

เชิญร่วมแข่งสุนทรพจน์อังกฤษ

 
เชิญร่วมแข่งสุนทรพจน์อัง
ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561เพื่อให้เป็นผู้แทน และผู้แทนสำรอง ในนามผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษภายใต้ทุนสนับสนุนของผู้จัดโครงการ
1.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
    นักเรียน/นักศึกษา (ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันฯ)
    1.1 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
    1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา
    1.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
    1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   1.5 เข้าร่วมการฝึกอบรมและการแข่งขันได้ตลอดโครงการ(ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการฝึกอบรมการแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป)
    ***ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถสมัครเข้ามาโดยตรงได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้***
2. หัวข้อสุนทรพจน์
หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้
2.1 “The best way to predict the future is to invent it.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
2.2 “Great artists have no country.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
    ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใดๆ *หมายเหตุ : กิจกรรมฝึกอบรมฯเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันฯสุนทรพจน์ฯ รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ให้นักเรียน/นักศึกษา เตรียมเรื่องที่จะกล่าวสุนทรพจน์ฯ มา 2 หัวข้อ คือ
1. หัวข้อ “Great artists have no country.” ใช้สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (วันที่ 20 มกราคม 2561)
2. หัวข้อ “The best way to predict the future is to invent it.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (วันที่ 21 มกราคม 2561) (*เน้นหัวข้อที่ใช้แข่งขันเป็นหลัก)
           คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศไว้จำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นผู้แทน และผู้แทนสำรอง ในนามผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ปี 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 -18 พฤษภาคม 2561 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_k2&view=item&id=4849:public-speaking-22-12-2017&Itemid=272
 
 

somkiat tiantong ชม 1,255 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES