ลบ แก้ไข

ทุนInspire!สำหรับเยาวชน10-16ปี

 
ทุนInspire!สำหรับเยาวชน1
ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ – 2 ปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
            เปิดให้สำหรับนักเรียนไทยอายุระหว่าง 10-16 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียน ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา
-มีหรือสามารถมีหนังสือเดินทาง
-สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกับทางโรงเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองได้
-ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลระหว่างการศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร
-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ
ระเบียบการแข่งขัน
-สุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น ภาษาอังกฤษ
-เนื้อหาของสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดและใช้ภาษาเหมาะสม
-ไฟล์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นไฟล์วิดิโอเสียงชัดเจน เป็นไฟล์วิดิโอในรูปแบบของ MP4 หรืออื่นๆ*
-ผู้สมัครขอรับทุนต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ด้วยตนเอง และบทสุนทรพจน์นั้นต้องไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันใดมาก่อน
-บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเก็บวิดิโอที่ส่งเข้าประกวดและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอเหล่านั้นสามารถนำวิดิโอไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องบอกผู้ประกวดล่วงหน้า
-การตัดสินของกรรมการถือเป็นยุติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
-วิดีโอที่ส่งมา ถือเป็นทรัพย์สินของ บริติช เคานซิล
-นักเรียนที่ได้รับทุนสามารถเดินทางไปเรียนในช่วงที่ทางโรงเรียนแนะนำเท่านั้น เว้นแต่ได้นับการอนุญาตจากทางโรงเรียน
-ทุนการศึกษาบางทุนอาจไม่มีผู้ได้รับเลือกให้ได้รับทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของโรงเรียนและวิทยาลัยที่ให้ทุน 
-ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน/ ทรัพย์สิน/หรือบริการใด ๆ และ ไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ
-บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-บริติช เคานซิลไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้
-ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการยื่นขอวีซ่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในทุนเอง
-ตารางเรียนหรือกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Ackworth
Kings Colleges
Mount Kelly
Moreton Hall
Oswestry School
การคัดเลือก
คณะกรรมการจะเลือกผู้สมัครจากวิดีโอคลิปสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษความยาว 1 นาที  หัวข้อ
“If I have a chance to go to the UK, I would visit…..”
ระยะเวลาการสมัครและส่งวิดิโอสุนทรพจน์ 
วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล
31 มกราคม 2561
สามารถเข้าไปดำเนินการสมัครได้ทางลิงก์ต่อไปนี้
https://www.britishcouncil.or.th/inspire-scholarship
 
 

somkiat tiantong ชม 2,403 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES