ลบ แก้ไข

โครงการWHSไทย – นิวซีแลนด์

 
โครงการWHSไทย – นิวซีแลน
รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้จัดทาข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ.2548