ลบ แก้ไข

รับเยาวชนม.3-5ชิงทุนแลกเปลี่ยน

 
รับเยาวชนม.3-5ชิงทุนแลกเ
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส ประเทศไทย รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 และได้เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้ เป็นเวลา 1 ปี
      โครงการ High School Exchange Program สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ซึ่งศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 19 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด
          โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้นๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) และอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติ             
-มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า
-มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
-มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
-มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
-มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
-มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
         สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้น
         กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลี เท่านั้น            
         หมายเหตุ: นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด สามารถที่จะสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น
         สมัครภายในวันที่ 13 มิถุนายน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2508 0999 หรือดูรายละเอียดจาก www.yesthailand.org
 
 

somkiat tiantong ชม 2,901 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES