ลบ แก้ไข

ทุนหลักสูตรป.ตรีสาขาการจัดการธุรกิจ 3 ปี จากมหาวิทยาลัย Northumbria ประเทศอังกฤษ สามารถเรียนจบในไทย

 

ทุนหลักสูตรป.ตรีสาขาการจ
 

Bangkok School of Management

มอบทุนป.ตรี การจัดการธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ สูงสุด 300,000 บ.


Bangkok School of Management หรือ BSM เป็นศูนย์สนับสนุนการศึกษาทางไกลอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย (Northumbria University) ประเทศอังกฤษ  โดยมีหลักสูตรพิเศษ 3 ปี ซึ่งการเรียนในหลักสูตร 2 ปีแรกจะได้รับวุฒิเทียบเท่า Higher Diploma in Business Administration และในปีที่ 3 นักเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อต่อยอดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจของมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย โดยจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี BSc. (Honours) in Business and Management จากมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย โดยตรง  ซึ่งเป็นวุฒิที่ได้รับการยอมรับในการสมัครเข้าทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สำหรับภาคเรียนใหม่ที่เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม .. 2560 นี้ ทาง BSM เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย หรือนักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศไทยที่สมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษานี้สามารถขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสูงสุด 300,000 บาท ในสาขาการจัดการธุรกิจ (Business and Management)  โดยทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทุนแต่ละประเภทดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย หรือนักเรียนชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในประเทศไทย
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช./ปวส.)

 

ทุน Young Entrepreneur – เด็กหัวธุรกิจ 

โครงการทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสนใจสาขาธุรกิจ และมีไอเดียหรือแผนธุรกิจของตนเอง รวมถึงโปรเจคธุรกิจ start-up ที่เริ่มดำเนินในลักษณะธุรกิจแล้ว หรือมีประสบการณ์ทำงานฝึกงานในองค์กรธุรกิจ/บริหารธุรกิจของครอบครัว โดยนักเรียนที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถนำเสนอรายละเอียดแผนธุรกิจในรูปแบบ PowerPoint presentation ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสูงสุด 300,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา

  • แผนธุรกิจที่นำเสนอ
  • โปรเจคธุรกิจ startup ที่ดำเนินการอยู่
  • ประสบการณ์การฝึกงาน หรือการทำงานช่วยธุรกิจของครอบครัว

 

 

 

ทุน Academic Excellence – เด็กเรียนดี 

โครงการทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและมีความประพฤติดี โดยพิจารณาจากประวัติผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ 3.00  ขึ้นไป และสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทุนเด็กเรียนดีจะต้องรักษาผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ขณะศึกษาที่ Bangkok School of Management เพื่อสิทธิ์ในการรับทุนต่อไป

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสูงสุด 300,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา

  • ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป
  • ประกาศนียบัตร หรือรางวัลผลงานทางวิชาการ
  • ต้องรักษาระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขณะศึกษาที่ BSM

 

ทุน Social Achiever - เด็กกิจกรรมเด่น

โครงการทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ กีฬา ศิลปะ การแสดงหรือนักกิจกรรมดีเด่น อาทิ กิจกรรมจิตอาสา โดยการให้ทุนการศึกษาพิจารณาจากประวัติผลงาน/กิจกรรม/ประกาศนียบัตรและรางวัลการประกวดที่นักเรียนได้รับ สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทุนเด็กกิจกรรมเด่นต้องสามารถร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนระหว่างศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนดเพื่อสิทธิ์ในการรับทุน

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสูงสุด 300,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา

  • มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ กีฬา ศิลปะ การแสดง ฯลฯ หรือทำกิจกรรมจิตอาสา
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตของโรงเรียนระหว่างศึกษาอยู่

การสมัครขอรับทุน 

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ > ที่นี่  

โดยส่งใบมาสมัครทางอีเมล์ที่ jantima@bsm.ac.th

กำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม Scholarship Link
โทร  02 256 9586       www.bsm.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Mickey Eduzones ชม 3,712 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES