ลบ แก้ไข

ทุนเยาวชน ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) มีกำหนดจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2560 และเชิญชวนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซม (Asia-Europe Meeting – ASEM) เข้าร่วมโครงการ

โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Access to Youth Employment” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและวิธีแก้ปัญหาสำหรับเยาวชนในการหางานในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจะจัดก่อนการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

กิจกรรมของโครงการ

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) การเตรียมการออนไลน์
2) การประชุม 4 วัน ณ กรุงโซล โดยจะเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การฝึกทักษะการทำงาน และการหารือระหว่างเยาวชนกับผู้นำทางการเมือง ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ
3) การเชื่อมโยงกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซม ครั้งที่ 6 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมฯ และ
4) การริเริ่มความร่วมมือใหม่ โดยจะมีโอกาสได้ไปอบรมทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานที่สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

ได้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหารตามที่ปรากฏในร่างกำหนดการให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2 ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสำเนาการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asemthailand@gmail.com ด้วย
ที่มา Bureau of International Cooperation Strategy, OHEC

ทุนเยาวชน ASEF Young Lea

 

Mickey Eduzones ชม 3,947 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES