ลบ แก้ไข

ฟุลไบรท์ ให้ทุนครูมัธยมไปดูงานการบริหารสถานศึกษาที่สหรัฐ

 

ฟุลไบรท์ ให้ทุนครูมัธยมไปดูงานการบริหารสถานศึกษาที่สหรัฐ

 
ฟุลไบรท์ ให้ทุนครูมัธยมไ

 

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน 2014 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการนี้มอบให้จำนวน 4 ทุน สำหรับครู/อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
1. เป็นครู/อาจารย์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสินการรับทุน และมีประสบการณ์ด้านการสอน ๕ ปีขึ้นไป

2. มีสัญชาติไทย

3. อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่สมัคร

4. จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หรือในระดับที่สื่อสารกับอาจารย์ชาวอเมริกันได้ เพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกัน

6. ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เดินทางไปรับทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไปยังมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โดยตรงภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2850581-2 ต่อ 107


ฟุลไบรท์ ให้ทุนครูมัธยมไ

 
 TOP RELATED


NEW STORIES