ลบ แก้ไข

เปิดแล้ว ! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย ประจำปี 2557

 

เปิดแล้ว ! ทุนรัฐบาลญี่ป

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้มีข่าวทุนมาอัพเดทสดๆร้อนๆ ได้แก่ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ.2557 (Monbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ที่เปิดให้สมัครศึกษาต่อกันในระดับปริญญาตรี และทุนนักศึกษาวิจัยซึ่งเป็นทุนสำหรับน้องๆที่จบปริญญาตรีไปแล้วและต้องการทำงานวิจัยก่อนศึกษาต่อไปในระดับสูงครับ

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่เปิด ได้แก่

 

1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
 
2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเรียนต่อ มีดังต่อไปนี้

1. สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แบ่งเป็นสองแขนงวิชาที่เปิดให้สมัครได้แก่

- U1 สาย A ได้แก่ สาขาวิชาด้าน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมวิทยา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ
- U1 สาย B ได้แก่ สาขาวิชาด้าน บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

2. สายวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 สาย ดังนี้

- U2 สาย A ได้แก่ สาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี) และวิศวกรรมศาสตร์
- U2 สาย B ได้แก่ สาขาวิชาด้าน เกษตรศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
- U2 สาย C ได้แก่ สาขาวิชาด้าน แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ต้องมีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 17-21 ปี ก่อน 1 เมษายน 2014 (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 1992 ถึง 1 เมษายน 1997)
3. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเกรด 12 (ตามหลักสูตรการศึกษาระบบ 12 ปี) หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศญี่ปุ่น
4. คะแนนเฉลี่ย (GPA) ต้องมากกว่า 3.80 ในระดับชั้นมัธยมปลาย หรือ
- ผู้ที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 (และระดับ 1 เก่า) และ N2 (และระดับ 2 เก่า) ประกอบ เกรดเฉลี่ยต้องมากกว่า 3.30
- ผู้ที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 (และระดับ 3 เก่า) และ N4 ประกอบ เกรดเฉลี่ยต้องมากกว่า 3.50
5. ผู้สมัครต้องยินดีที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเมื่อมาศึกษายังมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
6. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในการมาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
7. ต้องสามารถเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นได้ระหว่างวันที่ 1- 7 เมษายน 2014
8. ผู้สมัครต้องได้รับวีซ่านักเรียน ประเภทนักศึกษา (ryuugaku 留学) ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วก่อนเริ่มต้นรับทุนการศึกษาและอยู่ภายใต้วีซ่าประเภทอื่นๆต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่านักศึกษา
9. หากพบว่าผู้สมัครทุนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามทั้ง 8 ข้อด้านบนในภายหลัง จะได้รับการพิจารณายกเลิกทุนการศึกษา

- ทุนการศึกษาจะเริ่มให้ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2014 จนถึง มีนาคม 2019 รวมถึงคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นก่อนศึกษาในมหาวิทยาลัย 1 ปี สำหรับผู้สมัครในสาขา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือการศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี ทุนการศึกษาจะให้จำนวน 7 ปี จนถึง เดือนเมษายน 2021

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ :

- เบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาการศึกษา 117,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 35,000 บาท) 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น 
- ค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น 

หลักฐานการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น :

1. ใบสมัคร (Application) 1 ฉบับ 
2. ฟอร์มการสอบข้อเขียนชิงทุน (Admission Form) 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 4.5x 3.5 ซ.ม. ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4. ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (ตัวจริง)
5. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองวาผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือน มีนาคมของปี ถัดไป หรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ (ตัวจริง)
6. สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้บุตรศึกษาต่อ พร้อมลายเซ็น จำนวน 1 ฉบับ (ตัวจริง)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาตรี

1. ใบสมัคร
2. ฟอร์มการสอบข้อเขียนชิงทุน

ดาวน์โหลดใบสมัครระดับนักศึกษาวิจัย

1. ใบสมัคร
2. ฟอร์มการสอบข้อเขียนชิงทุน
3. แผนการศึกษา

การสอบ :

จะทำการทดสอบผู้สมัครทุนรัฐบาฐญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 08.30 น.
- ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้สมัคร ณ สถานทูตที่กรุงเทพ)
- ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้สมัคร ณ สถานทูตที่เชียงใหม่)

สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาดังต่อไปนี้ :
- สมัครทุนสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาย A และ B สอบวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
- สมัครทุนสายวิทยาศาสตร์ สาย A สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี และฟิสิกส์
- สมัครทุนสายวิทยาศาสตร์ สาย B และ C สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี และชีววิทยา

*ผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการทดสอบภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น :

ดาวน์โหลด  ข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด  รายละเอียดทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557 

ดาวน์โหลด  รายละเอียดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น นักศึกษาวิจัย ประจำปี 2557

ขอบคุณข้อมูลและติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ :

 

(1) Japan Information Service, Embassy of Japan in Thailand 
177 Witthayu Road, 
Lumphini, Pathum Wan, 
Bangkok 10330 
 Tel: 02-207-8504, 02-696-3004 (Ms. Phawarin Chunsam and Ms. Supatra Pothong) 
 Fax: 02-207-8512 
 (Working Hour: 09:00-12:00 hrs. and 13:30-16:30 hrs.) 
 
(2) Consulate-General of Japan in Chiang Mai 
 Unit 103-107 Airport Business Park, 
90 Mahidol Road, 
T.Haiya, A. Muang, 
Chiang Mai 50100 
 Tel: 053-203-367 (Mr. Wanlop Saelee and Ms. Wanpimon Jaruseranee) 
 Fax: 053-203-373 


ข่าว/แปล : ต้นซุง eduzones
                                         กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 25,549 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment