ลบ แก้ไข

เชิญอบรมออนไลน์DTeEm

 
เชิญอบรมออนไลน์DTeEm
สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับองค์การซีมีโอและกองทุนการศึกษาโลก (Global Partnership for Education : GPE) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “Disability-Inclusive Teaching in Emergencies (DTeEm)”
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนแก่ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเด็กชายชอบและเด็กที่มีความบกพร่อง ทางด้านร่างกายจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรประกอบไปด้วย 4 โมดูล ได้แก่
1) การจัดการความเครียดและการให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคม
2) การใช้เครื่องช่วยต่างๆ
3) การพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน และ
4) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเลือกเรียนในภาษา อังกฤษ บาฮาซาอินโดนีเซีย ซองคา เขมร ลาว ไทย และเวียดนาม สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://onlinecourse.seameo.org/
          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร DTeEm โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกล่าวถ้อยแถลงสนับสนุน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom และ Youtube สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมได้ตาม link ด้านล่าง
 เชิญอบรมออนไลน์DTeEm
 TOP RELATED


NEW STORIES