ลบ แก้ไข

SEAMEO-Japan ESD Award

 
SEAMEO-Japan ESD Award
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวด รางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2563
              ในหัวข้อ “Addressing Plastic Problems for Transforming Communities” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมข้อริเริ่มเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะพลาสติกในโรงเรียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการในเรื่องระบบการจัดการขยะแบบองค์รวมของโรงเรียน
            ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวดเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยโรงเรียนที่สนใจจะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.seameo.org/Main_programme/213 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org และ seameojapan.award@seameo.org
รายละเอียดเพิ่มเติม : 2_Info Note_2020SEAMEO-JapanESDAward
3_Submission Form_2020SEAMEO-JapanESDAward
 TOP RELATED


NEW STORIES