ลบ แก้ไข

International StarT Competition

 
International StarT Comp
กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งว่าศูนย์ LUMA Center Finland ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ประสงค์จะเชิญชวนนักเรียนและครูอาจารย์จากโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ International StarT Competition ประจำปี ค.ศ. 2019-2020 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
             การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยระดับนักเรียนจะต้องทำโครงการ/ผลงานที่สร้างสรรค์ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ในลักษณะเป็นกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 2 คน ส่วนในระดับครูอาจารย์ จะเป็นการแข่งขันจัดทำโครงการเรียนการสอนที่เป็นเลิศร่วมกันเชิงสหวิทยาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ โดยโครงการที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลนานาชาติ LUMA StarT Awards 2020 และเจ้าของโครงการจะได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อนำเสนอโครงการที่ LUMA Symposium โดยศูนย์ LUMA เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก
           ทั้งนี้ ได้กำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://start.luma.fi/en/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES