ลบ แก้ไข

โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ให้ทุน 100% มูลค่า 381,700

 
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบ

ประกาศโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ รอบ 2
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามาศึกษาในระดับ มัธยม 1 ถึง 3
ทุนการศึกษา 100% ระยะยาวตลอดจนกระทั้งจบ Year 12
มูลค่า 381,700 บาท ต่อปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารข้างล่างเลยค่ะ หรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่

ทุนการศึกษาศุภชัย พานิชภักดิ์

ทุนการศึกษา 100% เพื่อเข้าเรียนในระดับ Year 8, 9, และ 10 (หรือมัธยม 1 ถึง 3) ในปีการศึกษา 2017-2018

จานวนทุน 30 ทุน (ระดับชั้นละ 10 ทุน)
ลักษณะทุน เป็นทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องจนจบ Year 12 (AS/A Level)
รายละเอียดทุน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ต้องชาระค่าแรกเข้าจานวน 70,000 บาท และค่าเล่าเรียนมูลค่า 381,700 บาท ต่อปี จนกระทั่งจบการศึกษาในระดับ Year 12 (A/AS Level) แต่ยังคงต้องชาระค่าสมัครจานวน 5,000 บาท ค่ามัดจา (ได้รับคืนเมื่อจบการศึกษา) จานวน 30,000 บาท และค่าอาหารจานวน 42,000 บาท ต่อปี (สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม) รวมถึงค่าหนังสือและชุดนักเรียน (รวมประมาณ 20,000 บาท)
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะชิงทุน นักเรียนจะต้องมีสัญชาติไทย และมีผลการเรียนในวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า เกรด 3 หรือ เกรด B ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
กาหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 มีนาคม 2560 เวลา 16:00น.
กาหนดวันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 (2 ชั่วโมง ต่อ 1 วิชา)
รายวิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
กาหนดวันสอบสัมภาษณ์ (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง) วันที่ 20 ถึง 31 มีนาคม 2560
ค่าสมัครสอบชิงทุน ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 5 เมษายน 2560 โดยจะมีการประกาศรายชื่อทาง website และ facebook ของ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ (www.bloomsbury.ac.th และ www.facebook.com/bloomsburyhatyai) และสามารถเข้ามารับผลการสอบข้อเขียนได้ที่โรงเรียนฯในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560
วันรำยงำนตัว ผู้ได้รับทุนจะต้องมารายงานตัวภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อทาการสมัครเรียนและชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • ใบสมัครชิงทุน (ดาวโหลดได้จาก www.bloomsbury.ac.th/scholarships)
  • ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
  • สาเนาใบเกิด บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • สาเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของบิดามารดา
  • สาเนาผลการเรียน 2 ปีล่าสุดตามระดับชั้นที่จะเข้าเรียน
วิธีสมัคร นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงที่โรงเรียนฯ หรือส่งมาทาง E-Mail: scholarships@bloomsbury.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 074 251 255

 

Mickey Eduzones ชม 80 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES