ลบ แก้ไข

ทุนฮอต!เปิดรับวันนี้มีให้น้องม.ปลายไปเรียนต่อทั่วโลก

 
ทุนฮอต!เปิดรับวันนี้มีให

ความหนาวมาเยือนกันทั้งประเทศแล้ว แต่ทว่าสัปดาห์นี้วงการทุนการศึกษาก็ยังร้อนเช่นเดิม มีแจกกันเยอะครับสำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องรีบด่วนกันเลย คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...


ม.กรุงเทพเปิดรับ 9 โครงการกว่า 200 ทุน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนครั้งใหญ่ใน 9 โครงการ ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกว่า 200 ทุน

โครงการทุนที่นักศึกษาใหม่สามารถขอสมัครรับทุนได้
ทุน Best Choice
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
โดยให้ทุนการศึกษาทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ยกเว้น
- หลักสูตรสองภาษา
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรภาคพิเศษ
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
- หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

ทุนประกายเพชร
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

ทุน BU CREATIVE
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

ทุน BUCA TALENT
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านด้านนิเทศศาสตร์

ทุนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.bu.ac.th/bu-scholarships/

เรียนฟรี!ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) ตามนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ

ที่มา-http://entry.wu.ac.th/main.asp?mode=2&id=54

ม.พายัพ เปิดรับสมัคร10โครงการทุนเรียนต่อปริญญาตรี
ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า นับเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย ทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรภาคพิเศษ

"ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 10 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสมอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้" อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพกล่าว และว่า สำหรับทุนการศึกษาทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง 2.ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ 3.ทุนการศึกษานักศึกษาความสามารถพิเศษ 4.ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 5.ทุนการศึกษาแก่เยาวชนคริสตจักรภาคที่ 1 -19 6.ทุนพี่น้องบุนนาค 7.ทุนนักกีฬา 8.ทุนบุตรสื่อมวลชน 9.ทุนบุตรบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 10.ทุนส่งเสริมการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนสามารถทำได้ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้น ทุกสาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยนานาชาติ) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 สำหรับทุนประเภทบุตรสื่อมวลชน ติดต่อสอบถามหรือขอรับทุนการศึกษาได้ที่ นายสุกิตติ วีเปลี่ยน โทร. 053 851 478 ต่อ 2544 หรือ https://www.facebook.com/pyuofficial


80ทุนม.เทคโนโลยีมหานครสำหรับว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร "MUT"หลักสูตรนานาชาติ  มอบทุนการศึกษากว่า 80 ทุน สำหรับว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่ พร้อมโอกาสเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษหรือประเทศเกาหลีใต้

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
-เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ผู้เข้าสัมภาษณ์ควรมีความสามารถในการพูดและฟังภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่า 4.5 ตามมาตรฐานของIELTS หรือเทียบเท่า)

แนวทางการให้ทุน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

-เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป    ทุนเรียนฟรี
-เกรดเฉลี่ย 2.75-2.99     ส่วนลด 75%
-เกรดเฉลี่ย 2.50-2.74     ส่วนลด 50%
-เกรดเฉลี่ย 2.25-2.49     ส่วนลด 25%
เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 4  นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตามเงื่อนไขต่อไปนี้
-เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุนเรียนฟรี
-เกรดเฉลี่ย 3.50-3.99 ส่วนลด 75%
-เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 ส่วนลด 50%
-เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 ส่วนลด 25%

ข้อปฏิบัติต่อหลักสูตรสองภาษา
นักศึกษาผู้รับทุนต้องยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
    
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน
-ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50
-ไม่ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางหลักสูตรฯจัดขึ้น
-ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเกิน 2 คาบเรียน
-มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรม ในระดับที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน ทั้งนี้จะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เปิดรับวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559

>> ใบสมัคร MUT – BLP Engineering Scholarship 2017
>> กำหนดการรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
...................................................
ที่มา 
http://www.inter.mut.ac.th

ปิดให้ทุนครู-นักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสพฐ.-รัฐวิสคอนซิน สหรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดสรรครู จำนวน 6-7 คนและนักเรียน จำนวน 30 -35 คน เข้ารับทุนเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียน/ครูเข้าร่วมโครงการ
1.  เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
3.  มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น  การจัดรายการดูงาน  ประสานงานต่าง ๆการจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย  สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ  และอื่น ๆ

คุณสมบัตินักเรียน
1.  กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  5  ในปีการศึกษา 2559
2.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้  และมีสุขภาพแข็งแรง
4.  มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย
5.  สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา  ระยะเวลา  3  สัปดาห์  ระหว่าง 22 เมษายน- 12 พฤษภาคม  2560
6.  หากได้รับการคัดเลือก  ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย
7.  บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ 20,000 บาท
8.นักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน(มีหนังสือนำส่งจากโรงเรียน)
 
คุณสมบัติครู
1.  เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์  และรับราชการมาแล้วอย่างน้อย  5  ปี อายุไม่เกิน 55 ปี
2.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 
4.  มีสุขภาพแข็งแรง หากเป็นสตรีจะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
5.  มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
6.  มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฎศิลป์ไทย
7.  สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา ระยะเวลา  3  สัปดาห์  ระหว่าง 22 เมษายน- 12 พฤษภาคม  2560
8.  เป็นครูแกนนำและดำเนินกิจกรรมของโครงการในรุ่นต่อไป
9.  สามารถดูแลนักเรียนในโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
10. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ  20,000 บาท  
11.ข้าราชการครูจะต้องได้รับการเสนอชื่อเป็นทางการจากโรงเรียน พร้อมการเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/76083/916332.pdf


กว่า500ทุน!บริติช เคานซิลจัดนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร2017
มีงานใหญ่มาให้เด็กไทยอีกแล้ว บริติช เคานซิล จัดนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2560 นำสถาบันการศึกษาชั้นนำ พร้อมทุนการศึกษาอีกกว่า 500 ทุนมาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ซักถาม ขอคำแนะนำเพื่อรับทุนการศึกษากัน
งานนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ 14 มกราคม 2017 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2017 ณ ROYAL PARAGON HALL, SIAM PARAGON
เวลา12.00 - 18.00 น.
สถานที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยามพารากอน (BTS สยาม)
สิ่งที่น่าสนใจในงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรครั้งยิ่งใหญ่
-พบสถาบันการศึกษาชั้นนำจากสหราชอาณาจักรกว่า 120 สถาบัน
-ฟังสัมมนาในหลากหลายหัวข้อ เช่น การเขียน Statement of Purpose, การขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
-เวิร์คช็อปพิเศษเคล็ดลับพิชิต IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
-พบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร รับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่ Alumni Corner
-