ลบ แก้ไข

ทุนฮอต!เปิดรับวันนี้มีให้น้องม.ปลายไปเรียนต่อทั่วโลก

 
ทุนฮอต!เปิดรับวันนี้มีให

ความหนาวมาเยือนกันทั้งประเทศแล้ว แต่ทว่าสัปดาห์นี้วงการทุนการศึกษาก็ยังร้อนเช่นเดิม มีแจกกันเยอะครับสำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องรีบด่วนกันเลย คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...


ม.กรุงเทพเปิดรับ 9 โครงการกว่า 200 ทุน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนครั้งใหญ่ใน 9 โครงการ ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกว่า 200 ทุน

โครงการทุนที่นักศึกษาใหม่สามารถขอสมัครรับทุนได้
ทุน Best Choice
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
โดยให้ทุนการศึกษาทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ยกเว้น
- หลักสูตรสองภาษา
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรภาคพิเศษ
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
- หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

ทุนประกายเพชร
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

ทุน BU CREATIVE
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

ทุน BUCA TALENT
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านด้านนิเทศศาสตร์

ทุนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.bu.ac.th/bu-scholarships/

เรียนฟรี!ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มี สุข) ตามนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 หมายเหตุ : ผู้ผ่านโครงการนี้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขของโครงการ

ที่มา-http://entry.wu.ac.th/main.asp?mode=2&id=54

ม.พายัพ เปิดรับสมัคร10โครงการทุนเรียนต่อปริญญาตรี
ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า นับเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย ทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรภาคพิเศษ

"ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 10 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสมอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้" อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพกล่าว และว่า สำหรับทุนการศึกษาทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง 2.ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ 3.ทุนการศึกษานักศึกษาความสามารถพิเศษ 4.ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 5.ทุนการศึกษาแก่เยาวชนคริสตจักรภาคที่ 1 -19 6.ทุนพี่น้องบุนนาค 7.ทุนนักกีฬา 8.ทุนบุตรสื่อมวลชน 9.ทุนบุตรบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 10.ทุนส่งเสริมการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนสามารถทำได้ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้น ทุกสาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยนานาชาติ) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 สำหรับทุนประเภทบุตรสื่อมวลชน ติดต่อสอบถามหรือขอรับทุนการศึกษาได้ที่ นายสุกิตติ วีเปลี่ยน โทร. 053 851 478 ต่อ 2544 หรือ https://www.facebook.com/pyuofficial


80ทุนม.เทคโนโลยีมหานครสำหรับว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร "MUT"หลักสูตรนานาชาติ  มอบทุนการศึกษากว่า 80 ทุน สำหรับว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่ พร้อมโอกาสเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษหรือประเทศเกาหลีใต้

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
-เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ผู้เข้าสัมภาษณ์ควรมีความสามารถในการพูดและฟังภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่า 4.5 ตามมาตรฐานของIELTS หรือเทียบเท่า)

แนวทางการให้ทุน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

-เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป    ทุนเรียนฟรี
-เกรดเฉลี่ย 2.75-2.99     ส่วนลด 75%
-เกรดเฉลี่ย 2.50-2.74     ส่วนลด 50%
-เกรดเฉลี่ย 2.25-2.49     ส่วนลด 25%
เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 4  นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตามเงื่อนไขต่อไปนี้
-เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุนเรียนฟรี
-เกรดเฉลี่ย 3.50-3.99 ส่วนลด 75%
-เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 ส่วนลด 50%
-เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 ส่วนลด 25%

ข้อปฏิบัติต่อหลักสูตรสองภาษา
นักศึกษาผู้รับทุนต้องยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
    
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน
-ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50
-ไม่ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางหลักสูตรฯจัดขึ้น
-ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเกิน 2 คาบเรียน
-มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรม ในระดับที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน ทั้งนี้จะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เปิดรับวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559

>> ใบสมัคร MUT – BLP Engineering Scholarship 2017
>> กำหนดการรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
...................................................
ที่มา 
http://www.inter.mut.ac.th

ปิดให้ทุนครู-นักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสพฐ.-รัฐวิสคอนซิน สหรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดสรรครู จำนวน 6-7 คนและนักเรียน จำนวน 30 -35 คน เข้ารับทุนเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียน/ครูเข้าร่วมโครงการ
1.  เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
3.  มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น  การจัดรายการดูงาน  ประสานงานต่าง ๆการจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย  สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ  และอื่น ๆ

คุณสมบัตินักเรียน
1.  กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  5  ในปีการศึกษา 2559
2.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้  และมีสุขภาพแข็งแรง
4.  มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย
5.  สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา  ระยะเวลา  3  สัปดาห์  ระหว่าง 22 เมษายน- 12 พฤษภาคม  2560
6.  หากได้รับการคัดเลือก  ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย
7.  บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ 20,000 บาท
8.นักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน(มีหนังสือนำส่งจากโรงเรียน)
 
คุณสมบัติครู
1.  เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์  และรับราชการมาแล้วอย่างน้อย  5  ปี อายุไม่เกิน 55 ปี
2.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 
4.  มีสุขภาพแข็งแรง หากเป็นสตรีจะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
5.  มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
6.  มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฎศิลป์ไทย
7.  สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอมริกา ระยะเวลา  3  สัปดาห์  ระหว่าง 22 เมษายน- 12 พฤษภาคม  2560
8.  เป็นครูแกนนำและดำเนินกิจกรรมของโครงการในรุ่นต่อไป
9.  สามารถดูแลนักเรียนในโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
10. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ  20,000 บาท  
11.ข้าราชการครูจะต้องได้รับการเสนอชื่อเป็นทางการจากโรงเรียน พร้อมการเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/76083/916332.pdf


กว่า500ทุน!บริติช เคานซิลจัดนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร2017
มีงานใหญ่มาให้เด็กไทยอีกแล้ว บริติช เคานซิล จัดนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2560 นำสถาบันการศึกษาชั้นนำ พร้อมทุนการศึกษาอีกกว่า 500 ทุนมาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ซักถาม ขอคำแนะนำเพื่อรับทุนการศึกษากัน
งานนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ 14 มกราคม 2017 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2017 ณ ROYAL PARAGON HALL, SIAM PARAGON
เวลา12.00 - 18.00 น.
สถานที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยามพารากอน (BTS สยาม)
สิ่งที่น่าสนใจในงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรครั้งยิ่งใหญ่
-พบสถาบันการศึกษาชั้นนำจากสหราชอาณาจักรกว่า 120 สถาบัน
-ฟังสัมมนาในหลากหลายหัวข้อ เช่น การเขียน Statement of Purpose, การขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
-เวิร์คช็อปพิเศษเคล็ดลับพิชิต IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
-พบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร รับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่ Alumni Corner
-เปิดตัวทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรกว่า 500 ทุน
-ลุ้นรับรางวัลมากมายทุกๆ ชั่วโมงตลอดงาน!
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 657 5678 หรือ educationuk@britishcouncil.or.th 
ที่มา https://www.britishcouncil.or.th/about/contact

ทุนลดค่าเรียนมหาวิทยาลัย East Asiaประเทศญี่ปุ่น
ประกาศมอบทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย East Asia โดยมีเงื่อนไขการสมัคร เพียงมีผลการสอบ JLPT ระดับ N4 ขึ้นไปก็สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนชาวไทยสมัครด่วน เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% !!! (ระดับปริญญาตรี)
พร้อมยกเว้นค่าสมัครฟรี 20,000 เยน 
สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารสมัครเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัย East Asia จังหวัด Yamaguchi ในภาคเรียน เมษายน 2560
จุดเด่น
- มีทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก
- จังหวัด Yamaguchi เดินทางจากจังหวัด Fukuoka เพียง 30 นาที 
- มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี
สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 59 นี้เท่านั้น 
ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ :ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
Japan-One-Stop-Service-Center
02-658-0555 ต่อ 109,110
ที่มา
Japan Student Services Organization - JASSO, Thailand Office
 
90ทุนมรภ.วไลยอลงกรณ์ เรียนป.ตรีวิทย์-เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดสรรทุนการศึกษาส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 90 ทุน
ทุนนี้มอบสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2560
ข้อกำหนด
-ต้องเป็นนักเรียนชั้นม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5ภาคไม่น้อยกว่า 2.50 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือสาบการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆ
- นักเรียนสามาารถเลือกรับทุนและเลือกเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสาธารณวุขศาสตรบัณฑิต
-ทุนการศึกษาจะเป็นทุนเต็มจำนวนในปีแรก และปีต่อไปผู้รับทุนในหลักสูตรปกติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่า3.0 สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75จึงจะมีสิทธิได้รับทุน
กำหนดการสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.2559 - 12 ม.ค.2560 หรือสมัครที่มหาวิทยาลัยฯทุกวันยกเส้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.vru.ac.th/
 
30ทุนเรียนกฎหมาย King’s College London 2560
น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศด้านกฏหมาย โอกาสดีมีมามอบให้อีกแล้วครับกับ King’s College London ที่กำลังเปิดมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน “กฎหมาย” ในปีการศึกษา 2560 นี้
ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้  King’s College London จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 ปอนด์ ซึ่งถือได้ว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวไทย และผ่านขั้นตอนการสมัคร สามารถเข้าเรียนได้แล้ว
 – จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 –  King’s College London มีทุนการศึกษาให้หลายประเภท นักศึกษาไม่จำเป็นต้องรับทุนนี้ทุนเดียว
น้อง ๆ ที่วางอนาคตว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางนี้ สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้แบบออนไลน์เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น 
อย่างที่แจ้งไว้ครับว่า สถาบันนี้ไม่ได้มีทุนนี้แค่ทุนเดียว น้อง ๆ สามารถขอทุนอื่น ๆ ได้อีก หากใครสนใจ ก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx
เตือนว่าควรจะรีบสมัครหรือศึกษาข้อมูลไว้แต่เนิ่น ๆ เผื่อมีปัญหาติดขัดจะได้แก้ไขทันการณ์นะครับ
.....................................
ที่มา http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx

ทุนมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาหนุนเยาวชนประกอบอาชีพ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เปิดการรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560
โดยรับสมัครผู้ขอรับทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเยาวชน อายุ 15-25 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ยากจนและขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
การให้ทุนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ประเภทบุคคล  
2. ประเภทกลุ่ม  
3. ประเภทขยายกิจการ
การเปิดรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
ที่มาและสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
ที่อยู่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483 
E-mail : admin@dcy.go.th
http://dcy.go.th/
เอกสารดาวน์โหลด
 news_th_20161411212933_1.pdf: ขนาด 2.23 MB
 news_th_20161411212933_2.pdf: ขนาด 155.97 KB
 
ทุนเรียนฟรีปริญญาตรีที่ University of East Anglia ประเทศอังกฤษ
เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษกับ University of East Anglia, Top 14th UK University และรับทุนการศึกษาค่าเรียนสูงสุดถึง 100%!!
ข่าวดี!! สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ University of East Anglia ใจดีมอบทุนการศึกษาค่าเรียน 100% ให้สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนและภาษาอังกฤษดี และเริ่มเรียนเดือนมกราคม หรือ กันยายน 2560 นี้
คอร์สเรียนที่ให้ทุนการศึกษา
International Foundation in Business, Economics, Society and Culture
International Foundation in Humanities and Law
International Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences
International Foundation in General Science
International Foundation in Pharmacy, Biomedicine and Health
International Foundation in Engineering, Physical Sciences and Mathematics
ข้อมูลเพิ่มเติมภาษาไทย http://www.efluk.net/university-of-east-anglia-foundation/
โดยนักเรียนต้องมีผลการเรียนดี และได้คะแนน IELTS ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงการเขียนเรียงความ 200 คำ
สมัครเรียนวันนี้ ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดแค่ 10 ทุนเท่านั้น!!
สมัครเรียนภายใน 28 พฤศจิกายน 2559 (รู้ผลภายใน 2 ธันวาคม 2559)
ไม่ต้องกังวลสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้รับทุนเต็ม มหาวิทยาลัยยังมอบทุน 10%-30% (สูงสุด £4000) ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี พร้อมเขียนเรียงความ 150 คำและผ่านสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ EFL UK 097-1400-527, 02-1293134-5 หรือแอดไลน์ ID: EFLUK2014 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
...............................................
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.efluk.net/university-of-east-anglia-foundation/

ทุนใหม่! Holland Scholarship เรียนปริญญาตรี-โท
ช่วงตั้งแต่กลาง ๆ ปีเป็นต้นมา ผมนำเสนอข้อมูลทุนการศึกษาของประเทศฮอลแลนด์หลายครั้ง ไม่ใช่เพราะสนิทสนมอะไรเป็นพิเศษกับคนจากประเทศนี้ แต่ว่าฮอลแลนด์มีการเปิดให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากทั่วโลก รวมทั้งให้กับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะมากขึ้น

ล่าสุดมีทุนใหม่ได้เปิดรับสมัครกันอีกแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย...

ทีนี้มาดูเหตุผลกันว่าทำไมต้องเลือกไปเรียนที่ประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งข้อมูลจากนัฟฟิค เนโซ ประเทศไทย (Nuffic Neso Netherlands Education Support Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ให้กับนักเรียนไทย ได้สรุปไว้ก็คือ
-ระบบการศึกษายอดเยี่ยมอันดับโลก
-จะได้มีส่วนร่วมในจิตวิญญาณผู้ประกอบที่มีชื่อเสียงชาวดัตช์
-จะได้มีส่วนร่วมในการศึกษาการโต้ตอบที่เรื่องการสนับสนุนของคุณ
-สามารถเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์
-จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกว่า 200 สัญชาติ 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ทุนการศึกษามีจำนวนถึง €5,000  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินดังกล่าวในปีแรกของการศึกษากันเลย

วิธีการสมัครเข้า studyfinder เพือเลือกโปรแกรม ป.ตรี หรือ ป.โท

นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครทุนการศึกษาฮอลแลนด์ที่มหาวิทยาลัยดัตช์ที่คุณเลือก และ ค้นหาโปรแกรมที particpating institutions and study programmes

a. Participating research universities  มหาวิทยาลัยวิจัยเน้นวิชาการ ( เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ปริญญาเอก )
b. Participating universities of applies sciences ( เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท)

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษาที่เว็บไชต์  Holland Scholarship ซึ่งสามารถที่จะค้นหาภาพรวมของการการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยดัตช์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อ 

Deadline:  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2017

For English language please visit:   Holland Scholarship or  http://www.studyinholland.nl/documentation/holland-scholarship.pdf

........................................
เรียบเรียงจาก https://www.nesothailand.org

เตรียมพร้อมซ้อมชิงทุน 7 โครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้คนไทย
"ทุนการศึกษา" ที่ผมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาให้ติดตามกันเป็นประจำในปี 2559 นี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดวงรอบของปีกันแล้ว และกำลังจะก้าวเข้าสู่วงรอบทุนใหม่ในปี 2560 กันต่อไป

เพราะฉะนั้นทุนต่าง ๆ ที่เคยเปิดรับสมัครในปีที่ผ่าน ๆ มาก็เตรียมจะกลับมารับคน "รุ่นใหม่" รอบใหม่กันอีกครั้ง ซึ่งทุนบางโครงการ