ลบ แก้ไข

กว่า650ทุน! อยากได้ทุนเรียนต่อฝรั่งเศส

 
กว่า650ทุน! อยากได้ทุนเร

ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่คนไทยและทั่วโลกนิยมชอบทั้งในการไปท่องเที่ยวหรือไปศึกษาต่อ วันนี้มีโอกาสรับข้อมูลดี ๆ จาก 
campusfrance เลยนำมาบอกต่อ โดยเฉพาะเรื่องของการหาข้อมูล "ทุนการศึกษาต้องบอกเลยว่า ณ วันนี้หาได้ไม่ยากแล้ว เพราะมีแหล่งหาข้อมูลดี ๆ จาก "CampusBourses" ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ  โดยสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์  www.campusfrance.org 

โปรแกรม CampusBourses  ดังกล่าวรวบรวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติไว้  โดยมีทั้งทุนที่มาจากแหล่งทุนในประเทศฝรั่งเศสกว่า 650 ทุน (จากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรท้องถิ่น  บริษัท  มูลนิธิ  สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ) และแหล่งทุนต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประเทศต่างๆ รัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ) 

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าวโดยป้อนคำสำคัญ (keyword) หรือคำค้นหาต่างๆ (สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สาขาวิชาที่สนใจ  หรือประเภทของทุน)  เพื่อให้ได้รับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับทุนนั้นๆ และให้ลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ให้ทุน
 
มีโครงการทุนสำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสมากมาย อาทิ
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  (Franco-Thai Scholarship Program)      
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา  ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุน  เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรทุน  โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ  แรงจูงใจของและแผนการเรียนของผู้สมัคร  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ทีเว็บไซต์ : www.francothai-science.com/scholarships
 
ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Junior Research Fellowship Program)
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 
 
โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่เว็บไซต์ : www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program
 
ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)
โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://inter2.mua.go.th/ หรือ www.campusfrance.org/fr/siam
 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นทุนที่ให้ในระดับปริญญาเอก โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 8-12 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ทุนวิจัยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รวมทุนประกันสุขภาพไว้ด้วย
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th
 
 
ทุนไอเฟล (Eiffel Sholarship) 

เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกร่วม   โดยพิจารณาให้ผู้ศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
- นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/eiffel
 
ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก Erasmus Mundus

หลักสูตรในโครงการ Erasmus Mundus เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษาในประเทศเครือสหภาพยุโรปตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2 -3 แห่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร Erasmus มอบทุนในระดับปริญญาโทหรือเอก ซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรแบบ 2 ปริญญาหรือแบบปริญญาร่วม
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ec.europa.eu
 
ทุนการศึกษาจาก Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 759 แห่งในประเทศสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.auf.org/bourses
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย Bio-Asia และ STIC-Asia
Bio-Asia และ STIC-Asia เป็นโครงการแลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่าง 2 ศูนย์วิจัยใน 3 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศสและ 2 ประเทศจากอาเซียน โดยที่
· STIC-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมและด้าน ICT
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/stic-asie
· Bio-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ  รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/bio-asie
 
ยังมีทุนอื่นๆ อาทิ ทุนจากสถาบันต่างๆ (ในรูปแบบส่วนลดหรือการยกเว้นค่าเล่าเรียน)  เงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มพำนักในประเทศฝรั่งเศส  เงินทุนจากหน่วยงานอื่นๆ แนะนำให้ลองค้นหาจากฐานข้อมูล Campus Bourse เพื่อความชัดเจนและรายละเอียดอื่นๆ
 
Additional links
Campus Bourse Search Engine  

...........................................
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ http://www.thailande.campusfrance.org/th
 

Mickey Eduzones ชม 286 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES