ลบ แก้ไข

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติประเทศแคนาดา

 
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติประเทศแคนาดา
 


โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สอบชิงทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนาดา 

โครงการToronto B2C Scholarship Program นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าเรียนในโรงเรียนระดับ High School ในท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งการใช้ชีวิตในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและใช้ภาษาองักฤษอยู่ตลอดเวลาจะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการ ใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้นโดยมีระยะเวลาตั้งแต่3 สัปดาห์1เทอมการศึกษาและ1 ปีการศึกษา ณ ประเทศแคนาดาฝั่งตะวันออก

ลักษณะของทุนโครงการ
 นักเรียนที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโรงเรียนมัธยม ในใจกลางเมืองเขตออนตาริโอ ซึ่งเป็นเขตเมืองใหญ่ มีระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในการศึกษาต่อได้ทุกประเทศโดยไม่ต้องซ้ำชั้นเรียน

โครงการทุนแลกเปลี่ยนนานาชาติ 1ปี การศึกษา
 
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะทุนสมทบโดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายบางส่วน
ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ผู้เข้าโครงการรับผิดชอบ 18,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

โรงเรียนอุปถัมภ์
District School (Eastern Township School Board)

คุณสมบัติของผ้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปีที่5
2.มีผลการเรียน 3.0ขึ้นไป
3.ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคร้ายแรงใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
4.มีความประพฤติดีรักการเดินทาง ชอบเรียนรู้และค้นหาสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต

ทุนแลกเปลี่ยน 1เทอมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 650,000 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 320,000 บาท)
โรงเรียนอุปถัมภ์ District School (Eastern Township School Board)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปีที่5
2.มีผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป

ทุนระยะสั้น 3 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 169,000 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 99,000 บาท) ขอบเขตการชำระเงินแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ มัดจำ 50,000 บาท (เมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ) และ ครั้งที่2 ชำระวันปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 

ทุนครูแลกเปลี่ยน Toronto B2C Scholarship
โครงการครูแลกเปลี่ยนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณครูในประเทศไทยให้ได้รับความรู้ทัดเทียมการศึกษานานาชาติ เป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และให้โอกาสครูไทยในการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนของต่างประเทศนำมาใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทย ระยะเวลาของโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 189,000 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 50,000 บาท)

ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท บอร์น ทูคอนซัลจำกัด118/8-9 อาคารมัลเบอร์รี่เพลส ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160 โทร.02-869-5407 แฟ็กซ์ 02-002-4566 อีเมล์ info@borntobeconsultant.com
เว็บไซต์ www.borntobeconsultant.com

............................
ภาพประกอบจาก 
http://oneonworld.blogspot.com
 
 

tui sakrapee ชม 1,903 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES