ลบ แก้ไข

มหา'ลัยชั้นนำประเทศจีนแจก120ทุนให้คนไทยเท่านั้นไปเรียนต่อป.ตรี-ป.โท

 
มหา'ลัยชั้นนำประเทศจีนแจก120ทุนให้คนไทย
เรียนต่อป.ตรี-ป.โท...เปิดสอบในไทยแล้ววันนี้!


มหาลัยชั้นนำประเทศจีนแจก

เปิดโอกาสให้คนไทยเท่านั้น ปี 2018 เริ่มแล้ว !! 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน อาทิ Nanjing University of Information Science & Technology, Yancheng Teachers University, China Pharmaceutical University ร่วมมือมอบโอกาสทอง ด้วยการแจกถึง 120 ทุน เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจให้กับชาวไทยโดยเฉพาะ  สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป       

โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก 4 สถาบันการศึกษาของประเทศจีน โดยการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2018 จำนวนถึง120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น
 
ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
 
หมายเหตุ ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน) รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
 
1. Yancheng Teachers University
2. China Pharmaceutical University
3. Nanjing University of Finance & Economics
4. Nanjing University of Information Science & Technology
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
3. ปริญญาตรี
- ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ปริญญาโท
- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นเอกสารผลสอบ HSK ระดับ 4 ( หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี )
 
เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครของศูนย์ WLC และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย
2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 6 ใบ
4. หนังสือเดินทางและสาเนา 1 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
5. ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
6. ใบแสดงผลสอบ HSK ระดับ 4 ข้ึนไปสาหรับผู้ท่ีศึกษาภาคภาษาจีน (หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี) และ ผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ข้ึนไป สาหรับผู้ที่่ศึกษาภาคอินเตอร์
 
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครศูนย์ WLC ได้ที่นี่  , ใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดที่นี่ 
2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
3. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา
ส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาทผ่านทาง ชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี 009 – 1 – 14750 – 5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2018 ภาคกันยายน
3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1. ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
2. การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
3. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
5. การตลาด ( Marketing )
6. การสอน ( Teaching )
7. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
8. การโฆษณา ( Advertising )
9. การเงินและการคลัง ( Finance )
ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2. เภสัชศาสตร์( Pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายจีน )
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. การจัดการธุรกิจ (Business Management)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )
ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ)
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science)
 
** หมายเหตุ
กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2255-4084-5, 086-3077574 เว็บไซต์ www.wlc2china.com
 

tui sakrapee ชม 2,640 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment