ลบ แก้ไข

ห้ามพลาด ! ทุนฟรี เรียนภาษาอังกฤษที่ฮ่องกง (หมดเขต 16 ก.ย. 2556)

 
  

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดทุนฯรุ่นที่3:

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) 
ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จัดโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

          สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC) ร่วมกับบริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด (Education Studio Co.,Ltd., Thailand) ดำเนินการร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (The Oxford and Cambridge Society of Hong Kong) และสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์-บริดจ์  (Oxbridge Education and Publishing) จัดโครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติรุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้ 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัดบริษัท  เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ปัจจุบันได้จัดโครงการหลากหลายเพื่อพัฒนาเยาวชนในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
          สมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ประเทศฮ่องกง (The Oxford & Cambridge Society of Hong Kong) ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่แล้วโดยนักเรียนเก่าจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมประมาณ ๕๐๐ คนประกอบไปด้วยนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษา  สมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นสมาคมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดสมาคมหนึ่งของฮ่องกง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและองค์กรอื่น ๆ ในเครือข่ายสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกบริดจ์ (Oxbridge Education and Publishing) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างอิสระที่ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมคุณภาพสูงแก่บุคคลทั่วไปในฮ่องกง รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานรัฐบาลของฮ่องกง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เก่าและอาจารย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยพรินส์ตัน มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด มหาวิทยาลัยเยล เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากหลักสูตรการเรียนการสอนระดับโลก 
          ในครั้งนี้ สถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์บริดจ์ (Oxbridge Education and Publishing)  และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures :ES-ILC) ได้เลือกกิจกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเยาวชน คือ การเรียนภาษาอังกฤษโดยสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์-บริดจ์ รับหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมทักษะทางภาษา อาทิ ค่ายภาษาอังกฤษนอกสถานที่ และ ทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะฮ่องกง รวมถึงจัดหาที่พักที่สะดวก สะอาด และปลอดภัยให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกไปศึกษาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยทางสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์-บริดจ์  เขตการปกครองฮ่องกงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมภาษาอังกฤษให้ทั้งหมด และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ที่พัก อาหาร การทัศนศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. ลักษณะโครงการ
๑.๑  ร่วมประชุมปฐมนิเทศด้านการเดินทางและเอกสารก่อนออกเดินทาง
๑.๒. เดินทางสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางสถาบันฯ จัดรถรับ-ส่ง นักเรียนระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงกับที่พัก 
๑.๓  พำนักที่หอพักนานาชาติ โดยสถาบันฯ จัดสรรที่อยู่และรับผิดชอบดูแลเรื่องอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยดูแลตลอดการเดินทาง 
๑.๔  เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมในสถาบันตามที่สถาบันกำหนด
๑.๕  ทัศนศึกษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
๑.๖  เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีของไทย
๑.๗  ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางสถาบันทุกประการ
๑.๘  ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๒.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒.๑  สัญชาติไทย
๒.๒  ต้องมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ปี (นับถึงวันเดินทาง)
๒.๓  กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ   สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ)
๒.๔  เป็นผู้มีความประพฤติดี
๒.๕  เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
๒.๖  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกาย และจิตใจ  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ  เช่น  โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน  เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๗  มีความสนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องเป็นต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ)

๓. ประเภททุนการศึกษา
     ทุนประเภทที่ ๑ ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน ๑๕ ทุน มูลค่าทุนละ ๘๙,๐๐๐ บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท 
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ ๑ จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนตลอดทั้งโครงการ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาพำนักอยู่ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ค่าที่พักปรับอากาศ (พักห้องละ ๒-๔ คน) พร้อมห้องน้ำในตัวภายในหอพัก
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สถาบันภาษา Oxbridge Education and Printing โดยอาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  รวมถึงค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางสถาบัน
 • ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน
 • ค่าอาหารวันละ ๓ มื้อ
 • ค่าบัตรเข้าชม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการเดินทางทัศนศึกษาในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
 • ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน – สถาบัน - สนามบิน และ ทัศนศึกษาตามโปรแกรมการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
     ทุนประเภทที่ ๒ ทุนสมทบจำนวน ๑๕ ทุน  มูลค่าทุนละ ๖๔,๕๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๙๖๗,๕๐๐ บาท ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้จะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน  โดยผู้ที่ได้รับทุนประเภทนี้จะต้องชำระเงินสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐ บาท
          ทุนการศึกษาทั้ง ๓๐ ทุนในโครงการนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC) และสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์-บริดจ์  (Oxbridge Education and Publishing) จะคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งมีมูลค่าของทุนการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้น ๒,๓๐๒,๕๐๐ บาท

๔. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา 
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันฯได้ประกาศไว้ 
๒. มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
๓. ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยในระดับดีหรือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตนเอง 
      ทางสถาบันฯ จะพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นจากการตอบคำถามในขั้นตอนการสมัคร  ประวัติส่วนตัว  และประวัติการทำกิจกรรม

๕. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
ค่าธรรมเนียมการสมัครทุนการศึกษา จำนวน ๒๔๐ บาท
(ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้ จะได้รับการสนับสนุนเป็นบัตรของขวัญเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษในโอกาสหน้าต่อไป)


 
๖. กำหนดการ

รายละเอียด

ระยะเวลา

ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร

๑๒ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

สอบสัมภาษณ์

๒๘ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ

๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ออกเดินทางจากประเทศไทย

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดการ

๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 ๗. วิธีการรับสมัคร

 • สมัครผ่านทางศูนย์ ES-ILC ประจำโรงเรียนทั่วประเทศ
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org ด้วยตนเอง โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุภายในเว็บไซต์

๘. ผู้ประสานงานโครงการ
         ประเทศไทย            ๑. คุณพลอยกานต์  ลำดวล      โทรศัพท์  ๐๘๗-๔๘๘-๗๗๓๘
                               ๒. คุณกวิวัณย์ ตันธนวิกรัย     โทรศัพท์  ๐๘๖-๐๙๓-๑๕๐๖
         เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  ๑. คุณวิลเลี่ยม มอริส          โทรศัพท์ +๘๕ ๖๖๒๒ ๗๐๘๙

๙. รายชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

 • สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)
 • บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด  (Education Studio Co., Ltd., Thailand)
 • สมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง  (The Oxford and Cambridge Society of Hong Kong)
 • สถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์บริดจ์ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง  (Oxbridge Education and Publishing)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ 
ชั้น 29 อาคารดิออฟฟิศแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร.  02-207-2529  อีเมล  contact@e-studio.co.th
Facebook : Estudiothailand
www.es-ilc.org / www.e-studio.co.th
กำหนดการ
ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ)
 
ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จัดโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

วัน

วันที่

เช้า

บ่าย

เย็น

อ.

๑๕/๑๐/๑๓

ออกเดินทางจากประเทศไทย

ปฐมนิเทศและแนะนำสถานที่

พ.

๑๖/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

Avenue of Star
Symphony of light

พฤ.

๑๗/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

Hong Kong Space Museum

ศ.

๑๘/๑๐/๑๓

ทัศนศึกษาเกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง สักการะองค์พระใหญ่และชมวัดโปหลิน

ส.

๑๙/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

ไหว้พระที่วัดแชกงมิว

อา.

๒๐/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

ไหว้พระที่วัดหวังต้าเซียน

จ.

๒๑/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

Hong Kong Science Museum

อ.

๒๒/๑๐/๑๓

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่

พ.

๒๓/๑๐/๑๓

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๐

พฤ.

๒๔/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

สำนักชีหลินและสวนหนานเหลียน

๑๑

ศ.

๒๕/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

ขึ้นชมตึก Sky101

๑๒

ส.

๒๖/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

Hong Kong Arts Museum

๑๓

อา.

๒๗/๑๐/๑๓

สักการะเจ้าแม่กวนอิมและพักผ่อนที่ Repulse Bay, ชมทิวทัศน์เกาะฮ่องกงที่ Victoria Peak

๑๔

จ.

๒๘/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

Temple Street Night Market

๑๕

อ.

๒๙/๑๐/๑๓

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

Citygate Outlet

๑๖

พ.

๓๐/๑๐/๑๓

ทัศนศึกษาที่สวนสนุก Hong Kong Disney Land

๑๗

พฤ.

๓๑/๑๐/๑๓

พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

เดินทางกลับประเทศไทย

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


>> ดาวน์โหลดกำหนดการ <<
 

Tony Teerati ชม 9,820 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment