ลบ แก้ไข

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 สัปดาห์ ประจำปี 2556

 
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโคร

จากประสบการณ์การทำงานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 18 ปี พบว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงเป็นประโยชน์มากต่อประเทศชาติและเยาวชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนที่รักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกว้าง สามารถพึ่งตนเอง ย่อมนำพาตนไปสู่โอกาสที่ดีได้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสามารถดังกล่าวได้ หากเยาวชนตั้งใจทำตามกิจกรรม ไม่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังความสามารถ
 
ด้วยประโยชน์อันมากมายดังกล่าว โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยโดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย
 
อย่างไรก็ดี การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ มีความจำเป็นต้องมีวิธีการคัดกรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครตลอดจนวัดความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนและทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี่แห่งเดียว) และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย
 
โครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศในการทำกิจกรรม จัดหาตั๋วเครื่องบิน และดำเนินการขั้นตอนอื่นๆแทนผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเดินทางไปทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯภายในจำนวนค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครสอบได้และยินดีจ่ายเพื่อการนี้ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเอง (ดูรายละเอียดหน้า 3) และผู้สมัครจะต้องชำระคือค่าธรรมเนียมในการประสานงานของโครงการ ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ กิจกรรมของโครงการให้ชัดเจน ผู้สมัครควรเปรียบเทียบราคา และกิจกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดไปต่างประเทศอื่นๆก่อน หากเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ ECE จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและคุ้มค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระจึงค่อยรายงานตัวเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจของตนเอง
 
สถานที่: ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
 
ระยะเวลา: 3 สัปดาห์
 
จำนวนที่รับสมัคร:
New Zealand 3-Week จำนวน 90 ลำดับ
United Kingdom 3-Week จำนวน 90 ลำดับ 
Australia 3-Week จำนวน 35 ลำดับ
 
กำหนดวันเดินทาง: 
New Zealand 3-Week เริ่มเดินทางประมาณวันที่ 7-10 ตุลาคม 2556
Australia 3-Week  เริ่มเดินทางประมาณวันที่ 6-8 ตุลาคม 2556
United Kingdom 3-Week เริ่มเดินทางประมาณวันที่ 6-8 ตุลาคม 2556 
 
เปิดรับสมัคร 
กรุงเทพฯ : ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2556
ต่างจังหวัด : ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2556
 
สอบวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
 
 

Tony Teerati ชม 2,323 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment