ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4367
Academic merit awards ทุนที่ให้โดยRMIT Universityในออสเตรเลียแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมการศึกษาในปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4366
โปรแกรมที่มุ่งขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ขวางกั้นการศึกษาของผู้สมัครผ่านทุนRotary Organization Global Scholarship, 2021 โดยองค์กรโรตารีช่วยเหลือทุนละ $30,000เป็นเวลา 1 ปี ของการเรียนระดับปริญญาโท และเอก เปิดรับสมัครถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4365
SMU undergraduate financial aid for ASEAN Students in Singapore หรือทุนที่Singapore Management Universityเป็นโอกาสของผู้เรียนที่มากความสามารถจากภูมิภาคอาเซียน ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4364
Auckland Law School ของUniversity of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์แจ้งกำลังเปิดให้ทุนปริญญาโทแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกที่ลงทะเบียนเรียนทางด้านLaws, Legal Studies and Taxation Studiesทุนมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4363
James Cook University and Australian Government Department of Education, Skills and Employment ดำเนินการในการมอบทุน Destination Australia international awards สำหรับปีการศึกษา 2021/2022...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4362
รัฐบาลสหรัฐสนับสนุน โครงการYoung Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการเพิ่มประสบการณ์ บวกกับได้ทุนส่วนหนึ่งสำหรับเยาวชนชาวไทย อายุระหว่าง 18-35 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4361
SUT Educational Support Fund for International Students in Australia,2021 เป็นทุนที่ให้โดยThe Society for Underwater Technology หรือSUT สำหรับผู้เรียนทุกสัญชาติที่มีความสามารถสูงโดยไม่จำกัดอายุ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4360
University of Alberta International Student Scholarship in Canada เป็นทุนเพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) เปิดรับผู้สมัครเรียนที่มาจากนานาชาติ โดยทุนมีมูลค่า $9,000ผู้สนใจสมัครภายในเดทไลน์ 1 มีนาคม 2021...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4359
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแรก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4358
WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4357
Maastricht Universityมหาวิทยาลัยที่มีภาพความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังให้ทุนเต็มจำนวนประจำปีการศึกษา 2021-2022 สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มาจากนอกสหภาพยุโรป เป็นทุนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4356
University of Tasmania มหาวิทยาลัยที่อยู่บนเกาะใต้ของออสเตรเลียยินดีให้ทุนเต็มจำนวนในส่วนของค่าที่พักนักศึกษาสตรีจากต่างชาติที่เดินทางมาเรียนทางด้านวิศวกรรมการเดินเรือทางทะเล หรือMaritime Engineering international...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4355
MlardalenUniversity 1 ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในประเทศสวีเดน กำลังให้ทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาต่างชาตินอกEU/EEA เพื่อมาเรียนระดับปริญญาโท ในหลากหลายสาขาที่เน้นไปเรื่องการวิจัยสิ่งแวดล้อม Mlardalen...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4354
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี สมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร Teacher Training...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4353
Waseda University ภูมิใจเสนอทุนการศึกษาเกียรตินิยม จำนวน 5 ทุน(ช่วยเดือนละ 48,000)แก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนจากนานาชาติได้รับปริญญาตรี(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)ในประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครถึงเดทไลน์ 8...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4352
Australian National University เชิญสมัครชิงทุนMaster of Science (Advanced) in Astronomy and Astrophysics international awardsหรือทุนทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โดยทุนนี้ให้โดยResearch School of Astronomy and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4351
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 โดยมีทุนหลากหลายประเภทกว่าสามร้อยทุน ทั้งประเภทสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4349
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับรางวัล UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences ประจำปี 2564 ด้วย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4348
University of Oulu มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่าง ชาติประจำปีการศึกษา 2021 เป็นส่วนลดค่าเรียนมูลค่า 50% และ75%ระดับปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ระยะเวลา 2 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4346
สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่าในปีการศึกษา 2564 (2021) รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 2 of 136 Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS