ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุนวิจัย รัฐบาลฮังการี 2013 [หมดเขต 8 เม.ย.56]

 
รัฐบาลฮังการี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิจัยภาคฤดูร้อนทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ?(หมดเขต 8 เมษายน 2556?)
? ? ? ? ? ที่มาของทุน
? ? ? ? ? ในปี 2005 กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฮังการีก่อตั้งกลุ่มทุน (Scholarship Pool) ขึ้นเพื่อกระตุ้นการศึกษาระดับสูง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนต่างประเทศได้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของฮังการีเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
? ? ? ? ? จากระบบของพูล คณะกรรมการทุนฮังการี (Hungarian Scholarship Board หรือ HSB) จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาโดยโครงการทุนนี้เปิดสำหรับประชาชนของประเทศต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงการศึกษาฮังการีเห็นด้วยกับการดำเนินการร่วมกัน
? ? ? ? ? ประเภทของทุน มีรายละเอียดดังนี้
? ? ? ? ? 1. Semester/partial studies (3-10 เดือน)
? ? ? ? ? ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาและปริญญาโท โดยเฉพาะวิชาเอกด้านภาษาและวรรณกรรมฮังการี รวมทั้งนักศึกษาที่สมัครลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด เช่น แพทย์ทั่วไป ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรม กฎหมาย และอื่น ๆ
? ? ? ? ? ทั้งนี้ ก่อนสมัครขอรับทุน ผู้สมัครต้องเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างน้อย 2 ภาคเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิด
? ? ? ? ? มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 40,460 โฟรินท์ (HUF) (ประมาณ 5,600 บาท) ซึ่งสถาบันเจ้าภาพเป็นผู้จ่ายให้ ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษาซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง
? ? ? ? ? 2. Postgraduate studies, research (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
? ? ? ? ? อายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ต้องการทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพน์ในประเทศฮังการีไม่เกิน 10 เดือน แต่ไม่ได้รับหน่วยกิตระหว่างการรับทุนที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
? ? ? ? ? ผู้รับทุนได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน 79,200 โฟรินท์ (ประมาณ 11,000 บาท) และค่าหอพักเดือนละ 70,000 โฟรินท์ (9,700 บาท) ส่วนผู้รับทุนไม่เกิน 21 วันจะได้รับค่าหอพักและเงินเบี้ยเลี้ยงวันละ 3,000 โฟรินท์ (414 บาท) เงินจำนวนนี้คณะกรรมการทุนฮังการีเป็นผู้รับผิดชอบ
? ? ? ? ? 3/1. Full PhD programme (36 เดือน)
? ? ? ? ? อายุไม่เกิน 35 ปี ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญภาษาฮังการี โดยผู้รับทุนต้องสอบเข้าได้ผ่านระบบการสอบเอนทรานซ์หรือสอบตรง
? ? ? ? ? มีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 100,000 โฟรินท์ (HUF) (ประมาณ 13,800 บาท) ซึ่งสถาบันเจ้าภาพเป็นผู้จ่ายให้ ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษาซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง
? ? ? ? ? 3/2. Partial PhD studies (12 เดือน)
? ? ? ? ? อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องสมัครลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่ประเทศบ้านเกิดหรือต่างประเทศ ยกเว้นในฮังการี
? ? ? ? ? มีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 100,000 โฟรินท์ (HUF) (ประมาณ 13,800 บาท) ซึ่งสถาบันเจ้าภาพเป็นผู้จ่ายให้ ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษาซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง
? ? ? ? ? 4. Postdoctoral studies ,research (1-10 เดือน)
? ? ? ? ? อายุไม่เกิน 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
? ? ? ? ? มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 118,800 โฟรินท์ (ประมาณ 16,400 บาท) และค่าหอพักเดือนละ 80,000 โฟรินท์ (11,000 บาท) เงินจำนวนนี้คณะกรรมการทุนฮังการีเป็นผู้รับผิดชอบ
? ? ? ? ? 5. Research stay (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
? ? ? ? ? ไม่จำกัดอายุ ผู้สมัครต้องมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
? ? ? ? ? มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 118,800 โฟรินท์ (ประมาณ 16,400 บาท) และค่าหอพักเดือนละ 80,000 โฟรินท์ (11,000 บาท) ส่วนผู้รับทุนไม่เกิน 21 วันจะได้รับค่าหอพักและเงินเบี้ยเลี้ยงวันละ 3,000 โฟรินท์ (414 บาท) เงินจำนวนนี้คณะกรรมการทุนฮังการีเป็นผู้รับผิดชอบ
? ? ? ? ? 6. Summer Courses 2013 (1-4 สัปดาห์)
? ? ? ? ? ไม่จำกัดอายุ มีทุนให้เฉพาะหลักสูตรที่คณะกรรมการทุนฮังการีกำหนด โดยเลือกได้ 3 หลักสูตร แต่จะรับทุนเพียงหลักสูตรเดียว โดยทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและอาหาร
? ? ? ? ? หมายเหตุ ทุนนี้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคู่สมรสหรือครอบครัว รวมทั้งไม่ยกเว้นวีซ่าให้บุคคลอื่น ผู้รับทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฮังการีและกลับไปยังประเทศต้นทางเอง หากผู้รับทุนอยู่ในฮังการีนานกว่า 1 เดือนจะได้รับประกันสุขภาพฟรี แต่ถ้าอยู่น้อยกว่า 1 เดือนต้องรับผิดชอบค่าประกันสุขภาพเอง
? ? ? ? ? สมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ 8 เมษายน 2556
? ? ? ? ? ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของสถาบันอุดมศึกษาในฮังการีที่เข้าร่วมโครงการและสมัครได้โดยตรงในเว็บไซต์
ที่มา : พี่ตุ้ย ศักดิ์รพี eduzones
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment