ลบ แก้ไข

เชิญครูและนักเรียนป.6-ม.4 ร่วมเขียนเรียงความภาษาอังกฤษลัดฟ้าไปออสเตรเลีย Essay Writing Competition 2013

 
  กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดย?All Saints Anglican School   เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางของ Gold Coast Hinterland -โรงเรียนมีผลการเรียนทางวิชาการเป็นอันดับ 4 ของรัฐควีนส์แลนด์ 2012 -เป็นโรงเรียนโดดเด่นในด้านวิชาการและกีฬา โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้ได้รับรางวัล ? สัมผัสบรรยากาศการเรียนในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย ? ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย ? ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ กับเด็กนักเรียนออสเตรเลีย ? เพิ่มพูนทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครู 1 ท่าน ได้ ?เข้าร่วมโครงการอบรมครู เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ?สัมผัสบรรยากาศการสอนในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย ?ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย รายละเอียดทุนการศึกษา ?นักเรียนผู้ชนะเลิศ ?จะได้รับประกาศนียบัตร ?ทุนการศึกษาจากโรงเรียน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ?หากนักเรียนมีความพร้อม นักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษและทากิจกรรมร่วมกับนักเรียนของโรงเรียน ?หรือในกรณีอื่นๆ นักเรียนจะได้เรียนกับเด็กนักเรียนต่างชาติ ในชั้นเรียน ESL class ?นักเรียนจะได้พักกับโฮส แฟมิลี่ พร้อม อาหาร 3 มื้อ/วัน ?คุณครู 1 ท่าน (จากโรงเรียนที่ส่งน้องเข้าแข่งขัน) ?จะได้เข้าร่วมโครงการอบรมครู ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ?โดยคุณครูจะได้สารวจการเรียนการสอนของโรงเรียน และได้อบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ?คุณครูสามารถเข้าร่วมสอน หรือทดลองสอน (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณครู) ?คุณครูจะได้พักกับโฮส แฟมิลี่ พร้อม อาหาร 3 มื้อ/วัน สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ?โอกาสพัฒนาศักยภาพให้พร้อมกับการเช้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?ประสบการณ์ในการเรียนในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย ?มิตรภาพ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวออสซี่และนักเรียนต่างชาติ ?ทักษะภาษาอังกฤษและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น ?โอกาสในการเปิดโลกทัศน์โดยการท่องเที่ยวในต่างแดน ?ฝึกฝนการเป็นผู้นาและการดูแลตนเองในต่างแดน สิ่งที่อาจารย์จะได้รับ ?โอกาสพัฒนาศักยภาพให้พร้อมกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?โอกาสศึกษาดูงานในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย ?ได้ร่วมสอนหน้าชั้นเรียน (ตามความต้องการของอาจารย์) ?เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยการพักอาศัยอยู่กับโฮส แฟมิลี่ ?ได้สารวจการสอน (Observe Class) และฝึกสอน (Teaching Training) ?การแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาชีพและการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ?พบปะอาจารย์ของโรงเรียนชั้นนาในออสเตรเลีย ?การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ ?ได้รับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นจากการมีกิจกรรมที่เป็นประโชน์และหลากหลายให้แก่นักเรียน ?ได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนชั้นนาในต่างประเทศเพื่อนาไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคตอันใกล้ เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, โครงการ Teacher Training ?โอกาสพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของโรงเรียนการจากศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ รายละเอียดการแข่งขัน ? รายละเอียดทั้ง 5 รางวัล ? สรุปสิ่งที่รวมอยู่ในทุนการศึกษา ? คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขัน ? หลักเกณฑ์การประกวด ? ขั้นตอนการสมัคร ? กฎและกติกาสาหรับการสอบ ? 4.1 ในกรณีผู้เข้าสอบทั่วไป ? 4.2 ในกรณีที่โรงเรียน ขอเป็นศูนย์จัดสอบแข่งขัน ? การประกาศผล รายละเอียดทั้ง 5 รางวัล ?รางวัลที่ 1 ?นักเรียนผู้ชนะเลิศจะได้รับประกาศนียบัตร และ ทุนการศึกษาจากโรงเรียน All Saints Anglican School เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมที่พักและอาหาร ?คุณครูหรือ โรงเรียนที่ส่งน้องเข้าแข่งขันจะได้เข้าร่วมโครงการอบรมครู สาหรับคุณครู 1 ท่าน พร้อมอาหาร และที่พัก ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ? รางวัลที่ 2 ได้รับประกาศนียบัตร และ ส่วนลด 10,000 บาท สาหรับใช้เป็นส่วนลดสมัครเข้าโครงการต่างๆกับทาง CETA ? รางวัลที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตร และ ส่วนลด 5,000 บาท สาหรับใช้เป็นส่วนลดสมัครเข้าโครงการต่างๆกับทาง CETA ? รางวัลที่ 4 ? 5 ได้รับประกาศนียบัตร จากทาง CETA

คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขัน นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ? มัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือเทียบเท่า)ในประเทศไทย หลักเกณฑ์การประกวด ?ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเขียนเรียงความภาษาอังกฤษตามโจทย์ที่กาหนดให้ โดยผู้สมัครทุกคนจะทราบโจทย์พร้อมกันในวันที่ประกวด ?เกณฑ์ในการให้คะแนน 1. เนื้อหาถูกต้องตรงตามโจทย์ 40 % 2. ความถูกต้องตามไวยากรณ์ หลักภาษา และการใส่เครื่องหมายวรรคตอน 40 % 3. วิธีการเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจ 20 % ขั้นตอนการสมัคร ?สาหรับผู้เข้าสอบทั่วไป ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.ceta.co.th/contest-regist ?ผู้เข้าสอบทั่วไป ต้องระบุชื่ออาจารย์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ?สามารถลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ?ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 คนขึ้นไป คุณครูสามารถโทรแจ้งจานวน และกรอกชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบลงในใบลงทะเบียน และส่งให้กับทาง CETA ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ และใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นสถานที่จัดสอบได้ ?ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวดน้อยกว่า 10 คน ผู้เข้าสอบ ต้องมาสอบที่ศูนย์จัดสอบสาหรับผู้เข้าสอบทั่วไป 4. กฎและกติกาสาหรับการสอบ 4.1 ในกรณีผู้เข้าสอบทั่วไป ?วันสอบ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ?ระยะเวลาการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ?สถานที่จัดสอบสาหรับผู้เข้าสอบทั่วไป คือ ห้อง 1B ชั้น 6 สานักงาน Glowfish ตึกอโศก ทาวเวอร์ (ฝั่ง The Pride) ตรงข้ามตึก Q-house อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ?ห้ามผู้เข้าสอบใช้หนังสือ พจนานุกรมหรือพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทาข้อสอบ ?หากกรรมการพบเห็นผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ตัดสิทธิ์ผู้สมัครจากการสอบทันที 4.2 ในกรณีที่โรงเรียน ขอเป็นศูนย์จัดสอบแข่งขัน สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดสอบ ?ทาง CETA จะส่งอีเมล์แนบไฟล์เอกสารเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ฟอร์มข้อมูลประจาตัวผู้สอบ และข้อสอบ ไปให้กับทางโรงเรียนและใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขัน ?โรงเรียนต้องพรินท์ใบลงทะเบียน บัตรประจาตัวผู้สอบ และข้อสอบให้ครบตามจานวนนักเรียนผู้เข้าสอบ ?ทางศูนย์จัดสอบ ต้องจัดสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสามารถกาหนดเวลาเริ่มทาการสอบได้ ?ระยะเวลาการสอบ คือ 1 ชั่วโมง 30 นาที ?ศูนย์จัดสอบ ต้องจัดการแข่งขันแบบ close-room หรือจัดในห้องแบบปิด ?ระหว่างเวลาสอบ แต่ละห้องต้องมีกรรมการคุมสอบตลอดระยะเวลาการสอบ ?ห้ามผู้เข้าสอบใช้หนังสือ พจนานุกรมหรือพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทาข้อสอบ ?หากกรรมการพบเห็นผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ตัดสิทธิ์ผู้สมัครจากการสอบทันที ?ข้อสอบต้องเป็นลายมือผู้เข้าสอบเท่านั้น ทางบริษัทจะไม่รับพิจารณาข้อสอบที่ถูกพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ ?หลังจากการสอบสิ้นสุด กรรมการผู้คุมสอบต้องรวบรวมข้อสอบ และสแกน ใบลงทะเบียน ข้อมูลประจาตัวผู้สอบ และข้อสอบ ของผู้เช้าสอบทุกคนให้แก่บริษัท ทางอีเมล์ study@ceta.co.th โดยต้องสแกนส่งภายในวันสอบ การประกาศผล ?ทางบริษัทจะประกาศผลผู้ชนะอันดับ 1-5 ?ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ?ทางเว็บไซต์ www.ceta.co.th ?และในเฟสบุค CETA cares ?ผู้ชนะต้องรายงานตัว พร้อมชื่ออาจารย์ที่ส่งเข้าประกวด ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อน 12.00 น. ?มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ และทางบริษัทจะมอบสิทธิ์ให้กับผู้ชนะในอันดับต่อไป