ลบ แก้ไข

ธปท.รับสมัครทุนป.ตรีวิวัฒนไชยานุสรณ์ "ทุกสาขาวิชา" [หมดเขต 9 ก.พ. 56]

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน?ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ ธปท. แต่ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย และหากประสงค์จะเข้าทำงานกับ ธปท. ธปท. จะพิจารณารับเข้าทำงานเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก รายละเอียดทุนเพิ่มเติม :?การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดใบสมัคร : ที่นี่
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment