ลบ แก้ไข

กลยุทธ์การรับสมัครนักเรียนต่างชาติ เรื่องสำคัญในการศึกษาโลก

 
  กลยุทธ์การรับสมัครนักเรี

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ พบกับ มองการศึกษาโลก อีกครั้งหนึ่งนะครับ จากการประชุมวิชาการ การศึกษานานาชาติ Worldviews 2013 ที่ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อช่วงกลางเดือน มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงฝ่ายรับสมัครนักเรียนต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันกลยุทธ์ในการรับสมัครนักเรียนต่างชาติกันอย่างน่าสนใจทีเดียวครับ

ประเด็นที่น่าสนใจของการประชุมตอนหนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์จากสื่อในการรับสมัครนักเรียนต่างชาติ ซึ่งได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ โดยปัจจุบันฝ่ายรับสมัครนักเรียนต่างชาติของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ต้องใช้กลยุทธ์จากสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ของนักเรียนต่างชาติในการจูงใจให้มาเรียนต่อมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งระดับชุมชนและระดับชาติทีเดียว

มุมมองของการแลกเปลี่ยนทางความคิดมองออกเป็นสองทาง คือ ทางหนึ่งเพื่อกระตุ้นรายได้ทางเศรษฐกิจเข้าประเทศ และอีกทางหนึ่งคือการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมอันเป็นการแพร่กระจายวัฒนธรรมของตนเองไปยังนานาชาติจากการที่มีนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในประเทศของตน

 
                   การใช้ประโยชน์จากสื่อ กล

Teboho Moja ศาสตราจารย์ด้านคลินิก จาก  New York University สหรัฐอเมริกา ให้ความเห็นถึงการรับนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อโดยให้ความสำคัญจากการกระตุ้นทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญของประเทศ สิ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยใช้กลยุทธ์ในเชิง บูรณาการ (integration) ในการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา กับตัวแทนสื่อต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ แต่ในสหรัฐอเมริกานักเรียนต่างชาติยังคงประสบปัญหาที่สำคัญในเรื่องวีซ่า ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ 

เธอยังกล่าวว่า กลุยุทธ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการรับนักเรียนต่างชาตินั้น ควรให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศในเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียนในกลุ่มของนักเรียนต่างชาติเอง เพื่อผลประโยชน์ที่สำคัญที่นักเรียนเหล่านี้จะได้รับมากที่สุด ในทางเดียวกันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ประทับใจและบอกต่อยังชุมชนนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อยังประเทศของพวกเขาเอง

มหาวิทยาลัยต่างๆควรทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีอยู่ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา มากกว่าการส่งเสริมเพียงแค่ทักษะภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว และนักเรียนต่างชาติยังได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางการศึกษาที่มากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสและส่งเสริมหลักสูตรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (study-abroad programmes) ซึ่งปัจจุบันมีฝ่ายรับนักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากนิทรรศการหรือมหกรรมทางการศึกษาที่มากเกินไปแทนทีจะให้ความสำคัญกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนว่าพวกเขาต้องการอะไรบ้างที่สำคัญในการใช้ชีวิต

 
                การใช้ประโยชน์จากสื่อ กล
                               Worldviews 2013 Global Trends in Media and Higher Education

Shaun Curtis ผู้อำนวยการฝ่ายรับนักศึกษาจาก Exeter University ในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า สิ่งสำคัญจากรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศคือจำนวนนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น ปัญหาที่สำคัญคือเรื่องทางการเมือง ซึ่งถ้าตัดปัญหาของขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินไปในการตรวจคนเข้าเมืองของวีซ่านักเรียนต่างชาติลงไปได้ จะทำให้ประเทศได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ พบว่าปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีรายได้ GDP 2-3 % ต่อปี มาจากรายได้ผ่านการศึกษาต่อของนักเรียนต่างชาติ ประมาณ 88 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 4 พัน 3 ร้อยล้านบาทต่อปี จากรายได้มวลรวมภายในประเทศ และเป็นการสนับสนุนการจ้างงานกว่า 3,000 อัตราในประเทศอีกด้วย

Shaun Curtis กล่าวต่อว่า สื่อท้องถิ่นจะให้ความสนใจในตัวเงินและการลงทุนมากกว่าประโยชน์จากวัฒนธรรมและในเชิงการศึกษา ถ้ามหาวิทยาลัยจะใช้ประโยชน์จากสื่อในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนต่างชาติ ควรต้องทำภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นเชิงบวกและจริงใจต่อนักเรียนที่สุด กลยุทธ์ที่สำคัญในการดึงดูดนักเรียนต่างชาติต้องมีบริบทที่เข้ากับกับผู้รับสารที่มีความแตกต่างในระดับต่างๆ โดยเฉพาะระดับชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่สำคัญอีกอย่างคือการกระจายการรวมกลุ่มในการรับสมัครนักเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม "easy win" หรือกลุ่มที่จะมีนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจศึกษาต่อโดยง่าย เช่น ในประเทศจีน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนต่างชาติที่มีตัวเลขสูงสุดในการศึกษาต่อในต่างประเทศ นอกจากนี้การเอื้อประโยชน์เกี่ยวกับ สมาคมของนักศึกษา (student unions) รวมถึงพื้นที่ในการเล่นกีฬา ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจจากนักเรียนต่างชาติเช่นกัน

Jane Ngobia ผู้อำนวยการด้านสิทธิมนุษยชนของ University of Guelph ในประเทศแคนาดา ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันสื่อจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแง่มุมของการศึกษานานาชาติ กับการเพิ่มจำนวนนักเรียนต่างชาติ ที่มากกว่าการส่งเสริมในด้านความเป็นมนุษย์ กองกิจการนักศึกษา (student affairs) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรได้รับการอบรมที่ดีขึ้นเพื่อรอบรับนักเรียนที่มาจากต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา และต่างวิถีชีวิต

Maria Mathai ผู้อำนวยการด้านการให้คำปรึกษาของนักเรียนจาก MM Advisory Services ประเทศอินเดีย กล่าวว่าในประเทศอินเดียยังคงไม่เห็นความสำคัญของการบูรณาการนักเรียนอินเดียกับนักเรียนต่างชาติในนโยบายระดับประเทศ โดยอินเดียเพียงแค่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มีภายในประเทศมากกว่าการจัดสรรประโยชน์ของนักเรียนต่างชาติ

Teboho Moja ศาสตราจารย์ด้านคลินิก จาก New York University กล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า ในแอฟริกาใต้ มีการมุ่งเน้นในการเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคมากกว่าการคำนึงถึงรายรับทางเศรษฐกิจของประเทศ มีนักเรียนต่างชาติร้อยละ 5 ที่มาศึกษาต่อในโครงการพัฒนาแอฟริกาใต้ หรือ Southern African Development Community และมีนโยบายเก็บค่าเล่าเรียนนักเรียนต่างชาติเท่ากับนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

บทความโดย : ต้นซุง eduzones
แปล/เรียบเรียงจาก :
 
Strategy, media and international student integration

Photo Credit : www.news.utoronto.ca, b.vimeocdn.com

                                       กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 1,454 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment