ลบ แก้ไข

กำหนดการล่าสุด ! 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบสอง เปิดรับ 17 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2556

 
กำหนดการล่าสุด ! 1 อำเภอ

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ กำหนดการล่าสุดจากคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จำนวน 1,759  ทุน ออกมาแล้วครับ

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 1 จำแนกตามทุนประเภท 1 จำนวน 916 ทุน และทุนประเภท 2  จำนวน 843 ทุน  โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 

หัวข้อ ทุนประเภท 1 ทุนประเภท 2
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,759 ทุน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท
ทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อย  จำนวน 916 ทุนของอำเภอ/เขต
ที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือก
รอบที่ 1
ทุนไม่จำกัดรายได้  สำหรับนักเรียนที่เรียนดี  
มีความสามารถ ไปเรียนในสาขาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จำนวน 843 ทุน  ของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
2. คุณสมบัติผู้รับทุน
 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 
สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ 
ในปีการศึกษา 2555
3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ  ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา  และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในภาคการเรียนสุดท้าย
สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 
ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อน
ปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน
5. มีความประพฤติดี
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง  
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ มีความผิดปกติทางจิต
  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
7.ใช้สิทธิสมัครตามเขต/อำเภอที่สถานศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่นักเรียน
สังกัดเป็นเกณฑ์ในการสมัคร   กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มี
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่มีนักเรียนศึกษาอยู่  ให้ผู้มีภูมิลำเนาตาม
ทะเบียนราษฎร์อยู่ในอำเภอนั้น ๆ มาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
8. เป็นผู้มีรายได้น้อย  โดยครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน
 200,000 บาท/ปี
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5,  ม.6 หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ  
ในปีการศึกษา 2555
3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 
ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ 
 ไม่ต่ำกว่า 3.00
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.5 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในภาคการเรียนสุดท้าย 
สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2555 
ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน
5. มีความประพฤติดี
6. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคร้ายแรง  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือมีความผิดปกติทางจิต  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบ 
7. ใช้สิทธิสมัครตามภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์  โดยต้องอยู่ในเขต/อำเภอ นั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
8. ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
3. การรับสมัคร -นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สมัครได้ที่สถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
-กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้ว  
ให้สมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น
ม. 6 หรือ สมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาทุกเขตที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้น ๆ
-นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 และ ม.6 สมัครได้ที่สถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
-กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 แล้ว  
สามารถสมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือ สมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้น ๆ
4. วิธีการคัดเลือก - ข้อสอบกลาง วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
- Aptitude Test  วัดความถนัดทางการเรียน
- เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียนคะแนนรวมทุกวิชา ยกเว้น  Aptitude Test   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
- พิจารณาสัดส่วน
-  คะแนนสอบข้อเขียน  ร้อยละ 90
-  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 10
- ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละเขต/อำเภอถือว่าเป็นผู้รับทุน
5. การเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เลือกไปศึกษา
  ก่อนเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด
6. ประเทศที่ให้ไปศึกษา ให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  เช่นเดียวกับนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 และ 2  หากผู้รับทุนประเภท 1 ประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาของทุนประเภท 2 เท่านั้น ให้ไปศึกษาประเทศได้ทั้งประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษ  โดยจะเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์
7. เงื่อนไขและ
ข้อผูกพัน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชนเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า


- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  > ประกาศหลักเกณฑ์ 
- บัญชีแนบท้ายประกาศ (รายชืออำเภอที่เปิดรับสมัครใน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ สาขาวิชา และประเทศที่ให้เลือกไปศึกษาต่อ) > บัญชีแนบท้ายประกาศ
> ใบสมัครทุนประเภทที่ 1  
> ใบสมัครทุนประเภทที่ 2 

โดยเปิดรับในวันที่ 17 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2556

ขอบคุณข้อมูล : http://www.odos.moe.go.th/  


                                       กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห
พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 2,033 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment