ลบ แก้ไข

กำหนดการล่าสุด ! 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบสอง เปิดรับ 17 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2556

 
กำหนดการล่าสุด ! 1 อำเภอ

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ กำหนดการล่าสุดจากคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จำนวน 1,759  ทุน ออกมาแล้วครับ

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 1 จำแนกตามทุนประเภท 1 จำนวน 916 ทุน และทุนประเภท 2  จำนวน 843 ทุน  โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 

หัวข้อ ทุนประเภท 1 ทุนประเภท 2
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,759 ทุน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท
ทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อย  จำนวน 916 ทุนของอำเภอ/เขต
ที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือก
รอบที่ 1
ทุนไม่จำกัดรายได้  สำหรับนักเรียนที่เรียนดี  
มีความสามารถ ไปเรียนในสาขาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จำนวน 843 ทุน  ของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
2. คุณสมบัติผู้รับทุน
 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 
สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ 
ในปีการศึกษา 2555
3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ  ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา  และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในภาคการเรียนสุดท้าย
สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 
ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อน
ปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน
5. มีความประพฤติดี
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง  
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ มีความผิดปกติทางจิต
  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
7.ใช้สิทธิสมัครตามเขต/อำเภอที่สถานศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่นักเรียน
สังกัดเป็นเกณฑ์ในการสมัคร   กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มี
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่มีนักเรียนศึกษาอยู่  ให้ผู้มีภูมิลำเนาตาม
ทะเบียนราษฎร์อยู่ในอำเภอนั้น ๆ มาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
8. เป็นผู้มีรายได้น้อย  โดยครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน
 200,000 บาท/ปี
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5,  ม.6 หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ  
ในปีการศึกษา 2555
3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 
ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ 
 ไม่ต่ำกว่า 3.00
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.5 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในภาคการเรียนสุดท้าย 
สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2555 
ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน
5. มีความประพฤติดี
6. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคร้ายแรง  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือมีความผิดปกติทางจิต  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบ 
7. ใช้สิทธิสมัครตามภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์  โดยต้องอยู่ในเขต/อำเภอ นั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
8. ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว