ลบ แก้ไข

"ปริญญาข้ามชาติ" เทรนด์การศึกษาแห่งอนาคต

 
ปริญญาข้ามชาติ" เทรนด์กา

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก กลับมานำเสนอบทความสาระทางการศึกษาที่เข้มข้นเหมือนเคยครับ จากการรายงานล่าสุดโดย the Higher Education Statistics Agency, HESA เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา การศึกษาข้ามชาติ หรือ "Transnational education" ได้กลายมาเป็นธุรกิจทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร จากการสังเกตได้ว่ามีนักศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นช่องทางทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

การศึกษาข้ามชาติกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจการศึกษาของสหราชอาณาจักรในการเลือกศึกษาต่อ จากปัจจัยหลายด้าน ทั้งผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อหรือไม่เต็มใจจะเดินทางมาศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร

ช่องทางดังกล่าวนี้ส่งผลหลายด้านต่อมหาวิทยาลัย เช่นการลดผลกระทบต่อความขัดแย้งในการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อการศึกษาของสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังช่วยให้มหาวิทยาลัยมีการเติบโตจากการลงทะเบียนระดับนานาชาติโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายนักศึกษา อีกทั้งยังมีช่องทางการเรียนการสอนทางไกล (distance learning) ที่สามารถสอนนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


                            ปริญญาข้ามชาติ" เทรนด์กา
จากภาพ (สีน้ำเงิน) จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาปริญญาข้ามชาติ ที่ค่อยๆทวีจำนวนขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อปีค.ศ.2007-2012 และ (สีแดง) จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร ซึ่งมีจำนวนคงที่เมื่อดูจากภาพรวมในปีค.ศ.2009-2012 

ปริญญาข้ามชาติ" เทรนด์กา

              พัฒนาการของหลักสูตรการเรียนออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา

แม้ว่าจะมีการเกิดขึ้นของหลักสูตรออนไลน์อย่าง "MOOCs" ที่ทุกคนที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสามารถเข้ามาศึกษาหลักสูตรการเรียนของสหรัฐฯในรอบทศวรรษที่ผ่านมานั้น ความจริงอีกอย่างคือมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London) ในสหราชอาณาจักรได้มีการสร้างการเรียนรู้ทางไกลระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปีค.ศ.1858 โดยริเริ่มผ่านทางโทรเลขของ Samuel Morse ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก หลังจากนั้นเป็นต้นมา การเรียนการสอนทางไกลก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่นจากบางมหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซล จนนักวิจารณ์คนหนึ่งได้เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า "McDonaldisation" ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(บทความที่เกี่ยวข้อง : "รัสเซลกรุ๊ป" [Russell Group] กลุ่มมหา'ลัยสไตล์เมืองผู้ดี)

อุตสาหกรรมทางการศึกษาทางไกลได้แผ่ขยายมากขึ้น เกิดแฟรนไชส์ของปริญญาในมหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักรซึ่งอนุญาตให้บุคคลที่สาม ส่งมอบใบปริญญาของมหาวิทยาลัยยังมหาวิทยาลัยอื่นๆในต่างประเทศ โดยในปีค.ศ.2010-2011 มีสถิติของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนปริญญาแฟรนไชส์ของสหราชอาณาจักรนี้ มากกว่า 330,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรทางไกลจำนวน 94,000 หลักสูตร ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนกว่า 10,000 คน จากวิทยาเขตการเรียนผ่านดาวเทียม เช่น มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในประเทศมาเลเซีย (University of Nottingham Malaysia)

หลักการหนึ่งของการเลือกหามหาวิทยาลัยพันธมิตรของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศหนีไม่พ้นเรื่องของคุณภาพของการสอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกัน รวมถึงรางวัลทางวิชาการที่โดดเด่น เป็นต้น

การออกใบอนุญาตให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเหล่านี้ได้สอนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ยังเป็นการเพิ่มการกระจายรายได้และการเติบโตของธุรกิจทางการศึกษาอีกด้วย โดยมีการประเมินรายได้จากค่าเล่าเรียนไว้อาจสูงถึง £ 2500000000 (ประมาณ 112,500 ล้านบาท) จากเฉพาะค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว

การออกใบอนุญาตให้กับมหาวิทยาลัยในต่างแดน มหาวิทยาลัยสามารถจ้างนักวิชาการท้องถิ่น ฐานเงินเดือนท้องถิ่นเข้ามาสอนในหลักสูตรได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยท้องถิ่นสามารถพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากการทดลองและงานวิจัยในห้องสมุด

อุตสาหกรรมทางตลาดอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น โดยมีการตีพิมพ์บทความวิชาการใน Higher Education Quarterly เกี่ยวกับแรงจูงใจเบื้องหลังของการเปิดแฟรนไชส์ปริญญาดังกล่าว ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งหลังปีค.ศ.1992 หรือ Post-92 จะให้ลิกขสิทธิ์ปริญญาแฟรนไชส์ โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดที่เติบโต เพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติในหนทางที่เร็วที่สุด นอกจากนี้การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยใหม่พวกนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สหภาพยุโรปได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเมื่อช่วงหลังสงครามเย็นในปีค.ศ.1990 และมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยจากอดีตสหภาพโซเวียต และการศึกษาดังกล่าวยังพบว่าในครึ่งสิบปีหลังมานี้ ผู้เข้าสัมภาษณ์เพื่อขอรับใบอนุญาตในการเปิดปริญญาข้ามชาติเหล่านี้ยังคงใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นในการขอใบอนุญาตอันมีผลมาจากแรงจูงใจของผู้ขอรับสิทธ์จากสถาบันการเงิน

David Willetts รัฐมนตรีอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ให้ความเห็นว่า ความคิดที่ท้าทายในตลาดอุดมศึกษาที่มีต่อการออกใบอนุญาตนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ดีในอนาคต การออกใบอนุญาตนั้นจะถูกขับเคลื่อนและเป็นผลกับความปรารถนาที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสู่ระดับสากล ผู้ที่ขอต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในหลายด้านที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน มิตรภาพระหว่างสถาบัน แต่ทั้งนี้นักวิจารณ์มองว่า การออกใบอนุญาตปริญญาข้ามชาติอาจส่งผลไม่ดีต่อภาพทางธุรกิจขนาดใหญ่ อันได้ชื่อว่าเป็น "จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม" (cultural imperialism)

แปล/เรียบเรียง : ต้นซุง eduzones


                                     กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 1,642 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment