ลบ แก้ไข

อันดับมหาวิทยาลัยไทย ในเวทีมหาวิทยาลัยโลก 2013 โดย Webometrics

 


อันดับมหาวิทยาลัยโลก(ของมหาวิทยาลัยไทย) โดย เว็บโอเมตริกซ์ ประจำเดือน มกราคม 2013

ตัวชี้วัด : อันดับ Webometrics จะบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวนลิ้งก์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอก โดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ Google Scholar โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มกราคม และ เดือน กรกฎาคมในที่นี้คือ อันดับ ประจำเดือน มกราคม 2013 จากผล 1,000 อันดับมหาวิทยาลัยแรกที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (เพิ่มเติม อันดับ)

อันดับโลก *()

อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (169)
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (246)
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (299)
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (383)
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (436)
อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (499)
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (514)
อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
รี (596)
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (697)
อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 (725)
อันดับที่ 11 มหาวิทยาลัยนเรศวร (750)
อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยบูรพา (872)
อันดับที่ 13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (894)
อันดับที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (959)


อันดับที่ 1,000 ขึ้นไป 

อันดับที่ 15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1026)
อันดับที่ 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 (1031)
อันดับที่ 17 มหาวิทยาลัยศิลปากร (1296)
อันดับที่ 18 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1365)
อันดับที่ 19 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (1414)
อันดับที่ 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
ล พระนคร (1497)
                                       กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

เชิญร่วมมหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ 6-7 เมษายน 2556 นี้ ณ Bcc Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
logo-eduzones_expo-2013.jpg                          logo-final D.jpg

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 5,227 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment