ลบ แก้ไข

ธปท.ให้ทุนเรียนต่อป.ตรีวิศวะบินลัดฟ้าไปUSA.

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี สาขา?Mechatronic Engineer ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2553

? [caption id="attachment_70" align="aligncenter" width="500" caption="ธปท. ให้ทุนเรียนต่อป.ตรีวิศวะบินลัดฟ้าไปUSA"]ธปท. ให้ทุนเรียนต่อป.ตรีวิศวะบินลัดฟ้าไปUSA[/caption] ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2553 ทางด้านสาขา Mechatronic Engineer ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย และเป็นโสด มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2553 2. จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในการรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2553 3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 4. เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตำกว่า 3.5 และไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่ง ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การสมัครสอบ 1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วน?และถูกต้อง 2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบที่ครบถ้วน ? เปิดรับสมัคร 1. ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2553? 2. สถานที่ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม 3. ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. 4. โทรศัพท์: 02-283 5780-2 5. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/annoucement/MOR_PLAI_2010.pdf
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment