ต่อนอก มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 725
สำหรับคนที่คิดจะเรียนต่อระดับปริญญา ปัจจัยสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ที่เป็นตัวกำหนดว่า จะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนดี ก็คงหนีไม่พ้นความมีชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมากได้ขอให้สถานทูตฯ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 724
12 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 723
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รายงานว่า?นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป?เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตุรกี?จะไม่อนุญาต?ให้ชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง...
by Chanitsiree Keawood
รูป 722
โครงการที่จัดโดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน ?Imagine Education in Canada? นิทรรศการในปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส...
by Chanitsiree Keawood