ทุนรัฐบาลอินเดีย2524-25
ทุนรัฐบาลอินเดีย2524-25
รัฐบาลอินเดีย โดยสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ เปิดรับใบสมัครถึง 31 พ.ค.ศกนี้
         สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาทั่วไป
หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
- การบริหารธุรกิจ
- วิศวกรรมศาสตร์
- โปรแกรมประยุกต์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศิลปกรรม
- ปรัชญา
- รัฐศาสตร์
- และอื่นๆ
สาขาวิชาทางวัฒนธรรมอินเดีย ดังนี้
- นาฏศิลป์
- ดนตรี
- ภาพยนตร์
- ศิลปะการแสดง
- ประติมากรรม
- ภาษาอินเดีย
- อาหารและโภชนาการ
- และอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. อายุของผู้สมัคร
-ปริญญาตรี/โท : 18-40 ปี
-ปริญญาเอก : อายุไม่เกิน 50 ปี
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย / สถาบันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างละเอียดรวมถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร และข้อมูลทั่วไปก่อนสมัคร
2. ยื่นใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ทุน “A2A” (Admission to Alumni) http://a2ascholarships.iccr.gov.in/
ระยะเวลาในการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2258 0300 – 6 ต่อ 6 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sec1.bangkok@mea.gov.in
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
พิมพ์หน้านี้