ทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูฯวัฒนธรรม
ทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูฯวัฒนธร
ปีนี้ครบรอบ 10 ปีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนับสนุนแก่โครงการทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมอาข่าใน จ. เชียงรายผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม
(Ambassadors Fund for Cultural Preservation)
            สัปดาห์นี้ ทีมจากสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ได้ไปเยี่ยมมิตรที่ดีและยิ่งใหญ่ของเราที่บ้านดอยช้าง จ.เชียงรายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนอาข่าและความพยายามในการอนุรักษ์มรดกของพวกเขา
           สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุน AFCP เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของไทย กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/afcp-2021/
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
พิมพ์หน้านี้