Melbourneให้ทุนป.ตรีพาณิชย์
Melbourneให้ทุนป.ตรีพาณิ
University of Melbourneยินดีที่จะแจ้งให้ทุนเรียนที่Melbourne Business Schoolเกี่ยวกับ Commerce,
Economics and Management  subjects for 2020-2021 academic year เป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยทุนลดค่าเรียน 20%ตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2020
            University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 160 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1853 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย และอันดับ 33 ของโลก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2015-2016ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลกและนักเรียนท้องถิ่นรวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี
         University of Melbourne Bachelor of Commerce Global Scholarships in Australia มีจำนวนทุนที่ให้ทั้งสิ้น 50 ทุน
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต่างชาติสามารถสมัครได้
-สมัครเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยกำหนด คือbachelor degree in commerce, economics and management subjects
-มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะเป็นนักเรียนต่างชาติที่จบ Year 12 program หรือเทียบเท่า และได้คะแนนขั้นต่ำ ATAR of 90 (หรือเทียบเท่า)
-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์รับสมัคร English language requirements 
          ผู้สนใจไม่จำเป็นต้องแยกสมัครขอทุนกับสมัครเรียน โดยหลังจากสมัครเรียน admission in a bachelor degreeแล้วจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 13 ตุลาคม 2563
พิมพ์หน้านี้