แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อังกฤษ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์อัง
หลักเกณฑ์โครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
• นักเรียน/นักศึกษา (เข้าร่วมการแข่งขันฯ)
1.1 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 / เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2542-15 พฤษภาคม 2547)
1.2กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา
1.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
1.5 เข้าร่วมการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งต่อไป)
• ครู/อาจารย์ (เข้าร่วมชมการแข่งขันฯ)
1.1 เป็นครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน
1.2 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. หัวข้อสุนทรพจน์
หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้
2.1 “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
2.2 “Think globally, act locally.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใด ๆ
3. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
3.1 การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ที่เตรียมมาล่วงหน้า (Prepared Speech) แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 35 คะแนน (Expression and Delivery)
2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ มีหลักฐานอ้างอิงหรือตัวอย่าง 35 คะแนน (Reasoning and Evidence)
3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 15 คะแนน (Organisation and Prioritisation)
4. การฟังและตอบคำถาม 15 คะแนน (Listening and Response)
**รวม 100 คะแนน**
3.2 การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า (Impromptu Speech) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 40 คะแนน (Expression and Delivery)
2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ การวิเคราะห์หาตัวอย่างสนับสนุนเหตุผล 40 คะแนน (Reasoning and Analysis)
3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 20 คะแนน (Organisation and Prioritisation)
**รวม 100 คะแนน**

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดการแข่งขัน
4.1 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบรองชนะเลิศ) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
4.2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบชิงชนะเลิศ) คาดว่าจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 สำหรับสถานที่อยู่ระหว่างการหารือ
5. วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผ่านสถานศึกษาของตน
5.2 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา 1 คน และครู/อาจารย์ 1 คน เท่านั้น
5.3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน (รวมครูและนักเรียน) โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายได้ผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่
สังกัด    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ / E:mail   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 08 1851 3762
(อาจารย์พัชรพร)
08 9454 3642
(อาจารย์ซอฟียะฮ)
08 7343 4004
(อาจารย์อนุชา)
English.Institute.OBEC@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 0 2026 5555 ต่อ 3000
โทรสาร: 0 2280 1252 ต่อ 3012
นางธัญกมล ฉิมมี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 06 2239 2351 / 06 4659 5563
(อาจารย์อุไรวรรณ)
foreignopec@opec.go.th
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)    
(สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิต)
08 2569 5690
(อาจารย์ธัญรดา)
Tanrada.L@mhesi.go.th
0 2610 5408
(อาจารย์ธีรธร)
06 3208 0367
(อาจารย์สุดาพร)
Sudaporn.I@mhesi.go.th
ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 และสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สช. และ อว. ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสามารถติดต่อสอบถามไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรสาร 0 2628 5649 โทรศัพท์ 0 2628 5646-8 ต่อ 124
5.4 ติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)
รายละเอียดการเตรียมการ
กำหนดการการแข่งขัน
6. การจัดกิจกรรมการแข่งขันและหลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 กิจกรรมการแข่งขันในโครงการฯ ได้แก่
6.1.1 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ
6.1.2 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ
6.2 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” เป็นเวลา ๕ นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที (ในรอบนี้จะแบ่งห้องแข่งขันฯ ออกเป็น 2 ห้อง มีผู้แข่งขันห้องละประมาณ 25 คน)
รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 16 คน (คัดเลือกมาห้องละ 8 คน) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาทีหรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาทีคณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที กล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาทีหรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาทีคณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันทีเมื่อกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้จบแล้ว ไม่ต้องรอตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน (ในรอบนี้จะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ให้เหลือจำนวน 10 คน เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ)
6.3 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ ที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Think globally, act locally.” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนนและถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที
รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที เมื่อกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้จบแล้ว ไม่ต้องรอตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน
ข้อควรระวังในการกล่าวสุนทรพจน์
- เมื่อเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องแนะนำตนเองต่อกรรมการ
- ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงประกอบการกล่าวสุนทรพจน์
- ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใด ๆ ประกอบการกล่าวสุนทรพจน์ได้
7. ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศไว้ 3 ลำดับ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว
*หมายเหตุ ในปีนี้จะไม่มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ก่อนการแข่งขันฯ รอบรองชนะเลิศ ดังนั้น ขอให้นักเรียน/นักศึกษาเตรียมเรื่องที่จะกล่าวสุนทรพจน์ฯ มา 1 หัวข้อ คือ “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” เพื่อแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563) โดยใช้หลักเกณฑ์การกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตามหัวข้อ 6.2
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 3 มกราคม 2563
พิมพ์หน้านี้