ทุนป.ตรีที่U.of Bridgeport,U.S.
ทุนป.ตรีที่U.of Bridgepo
University of Bridgeport เปิดให้ทุน General Academic Programs for Internationa Students in USA สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมีโอกาสได้รับการต่ออายุทุกปี พิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี รวมถึงการปฎิบัติตัวระหว่างศึกษาที่ University of Bridgeport
             มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและตอบสนองความปราถนาของผู้เรียน นักศึกษาที่นี่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น หารายได้เพื่อการกุศล ออกแบบรถพลังงานแสงอาทิตย์ หรือมีส่วนร่วมในการนำทีมฟุตบอลในบ้านการศึกษาแห่งนี้ไปสู่ตำแหน่งแชมป์
            General Academic Scholarships for Undergraduate International Students in USA เป็นทุนเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีการเปิดสอนที่University of Bridgeport  สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มาสมัครเรียนปีแรกในระดับปริญญาตรี โดยในการพิจารณาผู้สมัครนั้นทางผู้เรียนต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกที่ apply for admission จากนั้นจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการสมัครขอทุนแยกอีกครั้ง
         หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษา ประกอบไปด้วย Official copy of all high school transcripts, standardized test scores, either SAT or ACT, a TOEFL / IELTS score and a GRE or GMAT score, a personal statement, letter of recommendation, and a resume
         สามารถดูรายละเอียดที่สำคัญเพิ่มเติมทาง
entry requirements 
English language requirements 
          ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน Spring: 1 December and Fall: 15 July
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้