ทุนระดับDiplomaที่เยอรมนี
ทุนระดับDiplomaที่เยอรมน
Wült Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wült Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และเรียนระดับปริญญามาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา
          Wült IBT หรือ  Wült Institute of Business and Technology สถาบันด้านธุรกิจและเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี กำลังเปิดรับใบสมัคร(ตลอดทั้งปี) สำหรับผู้มาจากประเทศกำลังพัฒนาdeveloping countries  ในการสมัครเรียนโปรแกรมระดับประกาศนียบัตร โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
          นอกจากนี้ผู้สมัครจำเป็นต้องมีเวลาสำหรับการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต อย่างน้อยสัปดาห์ 4 ชั่วโมง และมีที่อยู่ที่สามารถรับการจัดส่งระหว่างประเทศจากยุโรปผ่าน DHL, UPS หรือที่คล้ายกัน
          ผู้สนใจต้องลงทะเบียนเรียน enrollment กับสถาบัน สาขาวิชาใดก็ได้ในระดับ diploma programme หลังจากได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงมีโอกาสสมัครขอทุน และต้องเขียนเรียงความแสดงถึงแรงจูงใจในการเลือกศึกษาโปรแกรมนี้ ความยาว 500 ถึง 700 คำ
        ผู้ได้ทุนจะได้ผลประโยชน์ เป็นมูลค่า €3000. ซึ่งครอบคลุม Full tuition, Textbooks, Mobile apps / online student portal, Exam fees, Graduation Fees, and Shipping costs.
 
Apply Now
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 13 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้